tisdag, februari 21, 2006

En dold gudKan man tro både på Gud och på naturvetenskapen?

Stefan Einhorn skriver om hur en dold och obeskrivlig Gud framträder i olika religioner och vilka egenskaper som tillskrivs denna Gud i vårt medvetandes inre. Han skriver om hur gudsbilderna passar ihop med den moderna fysiken, biologin och psykologin.

Finns det en dold Gud som fungerar i alla vetenskapliga modeller?
Inom kristen mystik nämner Einhorn den Tysta Urgrunden eller Gudomen. I denna urgrund finns den heliga treenigheten. Den Gudomen beskrivs som bortom alla begrepp. Inga ord eller religiösa symboler kan uttrycka detta tillstånd. I urgrunden finns alltings enhet. Alla aspekter av det gudomliga finns i varje människas själ.

Inom judisk mystik tror man på en dold gud, som kallas En-Sof, vilket ungefär betyder “det Ändlösa”. Han manifesteras i 10 utstrålningar. Den högsta utstrålningen är bibelns skapargud, Den lägsta utstrålningen är den verklighet som vi upplever.

Inom islam finns sufismen, där Gud endast kan beskrivas med hjälp av liknelser och symboler. På detta sätt beskrivs Allah som “alltings första orsak”, “en fördold skatt”, “ljuset”, “den sanna verkligheten” etc. Det gudomliga finns överallt, och allting i universum, inkl allt som lever, är ett med Gud som är fullkomlig.

Hinduismen har fem gudabeteckningar som intar särställning: Krishna, Vishnu, Shiva, Bhagavan och Brahma. Hinduen ser de olika gudarna som verklighet bortom alla ord. I denna “verkliga” verklighet råder enhet och där finns följaktligen bara en enda Gud, oberoende av vilket namn denne bär. Det står i Vedaskrifterna: “Verkligheten är En. De vise nämner den med många namn.”

Buddhismen, betraktas av många som en ateistisk religion, men ändå finns där ett gudsbegrepp. Inom buddhismen finns begreppet Nirvana, som är ett tillstånd då alla band med världen är avklippta. Buddha ger ingen förklaring av vad Nirvana egentligen är eftersom vi ändå inte kan begripa det med våra begränsade intellekt. Vårt språk saknar dessutom ord för detta tillstånd. Buddha pekade ut vägen för den individuella människans sökande, vilket är den enda möjligheten till insikt. Om Nirvana är detsamma som den dolda Gud som beskrivs i hinduismen och de monoteistiska religionerna, vet vi inte, eftersom Buddha tiger. Men det kan kanske vara så.

Boken berör också relationen mellan vetenskapen och Gud, sett med fysikerns, kosmologens och biologens ögon. Frågan ställs också om Gud bara finns i vårt medvetandes inre.

Här tar Einhorn upp begynnelsevillkoren; de speciella förhållanden som existerade vid det första ögonblicket av universums skapelse
Han nämner några exempel från fysikern Stephen Hawking. T.ex:
“Om universums täthet hade varit en miljondels miljondel större eller mindre än vad som är fallet, så hade universum antingen kollapsat inom 10 år eller förblivit helt tomt.”

“Om universum under hela sin utveckling hade utvidgat sig bara aningen fortare eller långsammare, så hade hela universum kollapsat. Blott 0,000000000000001 % långsammare utvidgningstakt hade inte fungerat och vi hade därmed idag varit utan universum.” (citat ur boken)

Einhorn pekar på det märkliga i att just dessa förutsättningar som rådde vid bildandet av universum ännu är så anpassade för att uppehålla det enligt fysikens lagar.

Boken behandlar också förhållandet mellan negativ och positiv energi som är så omstritt samt att om summan är noll, kan det förklara hur Universum har skapats ur intet.

Einhorn skriver om de sinnrika biologiska principer som är förutsättningarna för liv. Han anser att nuvarande kunskapsluckorna inte behöver fyllas med Gud och mystik eftersom de flesta frågor kommer att finna sitt svar inom vetenskapen.
Han ställer frågan om Gud verkligen existerar oberoende av vårt psyke, som en objektiv kraft som påverkar vår tillvaro.

Det vetenskapliga sannolikheten för att en obegriplig kraft har verkat i universum bekräftas av att världen uppfyller de förutsättningar som krävs för möjliggöra liv.
Einhorn skriver: ”Vetenskapen kan inte och kommer kanske aldrig att kunna ge oss alla svaren.”

Han ser två förklaringsmodeller:


“Antingen är Gud en biokemisk process i människohjärnan, med funktionen att skydda intellektet mot upplevelser av meningslöshet och otrygghet; känslor som ur ett evolutionärt perspektiv hade kunnat orsakat människosläktets undergång. Eller så finns det en Gud.

Inga kommentarer: