tisdag, mars 31, 2020

En svensk intifada


Artikeln

En svensk intifada
Av Annika Borg

Intifada är en nyckel till våldet och kriminaliteten i allt fler svenska städer. För att förstå vad som sker krävs nya tolkningsraster.

Följande inträffade i en svensk småstad. ”Vi omringades av ett gäng unga killar på cykel som cirklade runt oss. Stämningen var obehaglig. Hade jag och min man inte haft med oss våra två stora hundar hade vi kanske inte klarat oss.” Så beskriver en kvinna från Lysekil sin känsla av obehag och hot under en promenad i hennes hemtrakter. Av filmen på Youtube att döma har händelsen skakat om henne. Från Lysekil har flera rapporter kommit om barn och unga från stadens så kallade utsatta och invandrartäta område som stör ordningen. De ägnar sig åt stenkastning och bränder.

Efter att en septembereftermiddag ha spelat bingo i den utsatta stadsdelen Kronogården i Trollhättan möttes pensionärer av en mindre grupp barn som skrek könsord, gjorde gester och kastade sten. På videoklippet ses en av killarna svänga med en kätting och en pojke ser inte ens ut att vara i skolåldern. Under flera kvällar i december året efter sattes bilar i brand och ett stort ungdomsgäng skapade social oro och angrep polisen.

I Araby i Växjö har sedan flera år problem med blåljussabotage, våldsamt upplopp, otrygghet och social oro. Polisen har börjat använda drönare över området för att återta kontrollen.

I Uddevalla misstänktes en brand vara anlagd för att locka dit polis och räddningstjänst. Polisen utsattes vid ankomsten till grillplatsen för stenkastning av ett ungdomsgäng. Några dagar senare fick polisen åka med en avsevärd styrka till Dalaberg i Uddevalla, eftersom de var oroliga över att situationen återigen blivit orolig.

Oxhagen i Örebro skakades av ett våldsamt upplopp hösten 2016. Ett större ungdomsgäng kastade brandbomber, stenar och var beväpnade med tillhyggen av skilda slag. Flera hade maskerat sig, många var tonåringar medan andra var vuxna män. Polisen fick rekvirera en helikopter från Stockholm. Flera som deltog i insatsen undrade var föräldrarna var, varför de inte var ute och tog hand om sina barn.

Beskrivningarna ovan av ungdomsgäng och barn som attackerar såväl civila som poliser och andra yrkesgrupper är endast ett axplock av över ett decenniums liknande händelser runt om i Sverige. Händelser som har förvärrats och numera äger rum även i mindre samhällen, i småstäder och i mellanstora tätorter. I flera områden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala har staten förlorat kontrollen. Det har inte skett över en natt, utan kan beskrivas som en successiv och nedåtgående spiral där grupperingar tagit makten och odlat sina normer och regler i det vakuum som uppstått då ordningsmakten retirerat.

Vad är det som då har hänt och vad är det som sker i Sverige och i Europa? Den som har tagit del av rapporteringarna om och satt sig in i upploppen i Paris hösten 2005 eller kravallerna i Husby och andra delar av Sverige under några tumultartade dagar 2013, kan inte undgå att associera till de mönster, metoder och den retorik som präglade den första intifadan (1987–1993) och andra intifadan (2000–2005) i Mellanöstern.

Intifada är en nyckel för att förstå de våldsutbrott och den kriminalitet där gäng av unga killar, och även barn, är inblandade. Sverige har haft och har en stor invandring från muslimska länder. Därför behövs nya utblickar och tolkningsraster för att förstå vad som sker. Ett sådant avgörande raster är händelseutvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika.

I Sverige har ungdomar förvisso skapat kravaller tidigare. Unga har samlats på platser centralt i större städer och protesterat mot föräldragenerationer, överhöghet eller haft en specifik politisk agenda. I efteranalysen av Berzeliikravallerna i centrala Stockholm, som pågick flera kvällar under juli 1951, kunde man konstatera att en del av orsakerna fanns att finna i den rådande polisstrejken med minskad bemanning som följd samt bristen på sysselsättning för sommarlediga ungdomar. I rapporten ”Våldsamma upplopp i Sverige – från avvikelse till normalitet ”(2011) från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), friläggs skillnader mellan olika typer av upplopp. Rapportförfattarna menar att kunskaps- och forskningsläget när det gäller svenska kravaller och upploppsliknande händelser är relativt knapphändigt.

Förra året kom boken Den bråkiga staden. Ungdomsupplopp och ungdomspolitik i efterkrigstidens Stockholm av forskarna Andrés Brink Pinto och Martin Eriksson, båda historiker som bland annat arbetat med rasismens historia. Boken kretsar kring ungdomsupplopp i huvudstaden mellan åren 1948 och 1987 och behandlar inte de upplopp som sker i samtidens segregerade Sverige. För den analysen behövs fler tolkningsnycklar och raster än enbart nationella och socioekonomiska.

När jag såg de första bilderna från upploppen i Paris förorter 2005 slungades jag tillbaka femton år i tiden. År 1989 besökte jag Gaza City och då hade den första intifadan pågått i två år. Hemma i Sverige debatterades att det spreds en felaktig bild av att barn sändes ut för att kasta sten. Att barn utnyttjades av äldre på det sättet och att föräldrarna inte beskyddade sina barn och höll dem inomhus kolliderade fullständigt med det svenska folkhemmets normer och ideologi.

Det jag såg i Gaza City var brinnande bildäck och unga killar och barn med stenar i händerna, rök och misär. Jag minns än idag smällen som hördes när den första stenen träffade bussen jag färdades i. Det går givetvis att förstå frustrationen hos befolkningen över att vi kom dit för att beskåda deras elände – vi kunde resa därifrån och ägde friheten. Men deras frustration hade många bottnar.

Verklighetens bild i Gaza med stenkastande barn och unga etsade sig fast och långt senare skulle jag förstå att det jag upplevde då var en nyckel för att förstå det som händer i mitt eget land nu. Fast 1989 kunde jag inte föreställa mig att liknande scener skulle äga rum i svenska småstäder runt om i hela Sverige.

När Paris skakades av upplopp, bränder, stenkastning, skadegörelse och våld rasade den andra intifadan i Mellanöstern. Under samma period drabbades Frankrikes judar av ökade trakasserier och våld. Det skedde en explosionsartad stegring av rasistiska attacker mot judar och judiska institutioner under den andra intifadan, beskriver den franska statsvetaren Nonna Mayer i en artikel i Guardian i januari 2015. Samma sak skedde under Gazakriget år 2014. Sociologen Pierre-André Taguieff menar i samma artikel att mediernas systematiska stigmatisering av Israel uppmuntrar utbrott av den judeofobi som har sin upprinnelse i den muslimska världen. Den brittiske forskaren Alan Johnson har dragit liknande slutsatser av sin forskning: den anti-israeliska diskursen inom västvärldens politiska vänsterrörelser bidrar till att legitimera antisemitism.

Kravallerna i Paris – och även upplopp på andra håll i Frankrike – beskrevs redan när de pågick som den franska intifadan eller Parisintifada. Benämningarna användes såväl av de aktiva i upploppen som av polis och andra aktörer. De som deltog i kravallerna använde händelserna i Mellanöstern som legitimering av hat, upplopp, våld och annan kriminalitet. Men upploppen var även en spegelbild av ingredienserna i en intifada. Kampen man förde i Frankrike var dock mot Europa och mot västvärlden. Förorten sågs som det egna territoriet och polis, myndigheter och staten betraktades som ockupanter som skulle bekämpas. Majoritetssamhället ses som ockupanter av förortens fysiska territorium när dess representanter träder in där.

Stenkastning, bilbränder och andra anlagda bränder, en retorik mot polis/väst (ockupationsmakt) och en uppfattning om heder och kränkningar är ett mönster som präglar Mellanösterns intifador. En signifikant i upploppen och bråken är att vårdnadshavarna är osynliga när de sker och att gängen även består av barn.

Upploppen och bråken är i olika grad organiserade. Här finns en glidande skala och det är inte så att varje individ är en medveten aktör. Intifador är inte folkliga uppror, utan organiserade eller inspirerade av små radikaliserade grupper som har våld och splittring som drivkrafter, med motiv som är såväl politiska som religiöst färgade. I Mellanöstern går inte religion och politik att åtskilja, utan är sammanflätade. Radikalisering behöver även den förstås utifrån en glidande skala, från islamism till militant islamism och jihadism.

En annan stark minnesbild dyker upp när jag tar del av de omfattande rapporteringarna om stenkastning, glåpord och bilbränder i Sverige. Det är en händelse i samband med ett besök i ett palestinskt flyktingläger utanför Amman i Jordanien, även det under den första intifadan. Vi hade träffat en jordansk läkare, utbildad på Kuba, som visade oss den svåra situationen i flyktinglägret. När han skulle behandla en manlig patient bad han mig sätta mig på cementtrappan utanför den enkla läkarmottagningen. Det började bli kväll och mörkret sänkte sig snabbt. Enstaka gatlyktor med neonsken lyste upp grusvägen och de fyrkantiga, nedgångna husen framför mig. En grupp barn och ungdomar kom fram. Snabbt samlades fler och fler. Det tog en stund för mig att förstå att det inte var av nyfikenhet de närmat sig, mitt leende stelnade och jag avbröt mina försök till dialog.

En äldre kille tog några steg framåt och bokstavligen spottade ur sig några ord, om och om igen. Situationen blev obehaglig och jag reste mig upp. Nu var de ganska många som slutit upp och situationen kändes hotfull, trots att de flesta framför mig var barn. När jag skulle gå tillbaka in, och tänkte ignorera förhållningsordern om att inte befinna mig därinne då jag är kvinna, steg läkaren ut genom mottagningens dörr. Han hade hört oväsendet och röt något till barnen och ungdomarna.

När jag frågade vad de hade sagt till mig var han till en början motvillig att berätta, men jag insisterade. ”Hora”, sade han, ”och andra ord jag inte tänker delge dig.”

Frågan om hur Europa ska möta en allt större population invandrad från Mellanöstern, och från muslimska länder i andra delar av världen, och de värderingskollisionerna som oundvikligen uppkommer är inte ny, utan har upprepat ställts i flera decennier. År 2011 publicerade professor Boaz Ganor, verksam vid International Institute for Counter-Terrorism (ICT) utanför Tel Aviv, en komparativ analys av radikaliseringsprocessen bland palestinier och muslimska immigranter i Europa. I rubriken formulerar han frågan om det sker en intifada i Europa. De processer som gav upphov till den första intifadan 1987, där radikalisering bland mindre grupper inom den palestinska befolkningen, kan ge oss lärdomar om vad som sker i Europa, menar han. De som i huvudsak utövade våldet var mellan 15 och 25 år.

Ganor är mån om att även lyfta fram de avsevärda skillnader som finns mellan Europa och Västbanken och Gaza vad gäller livsbetingelser. I Europa kan människor fritt uttrycka sina åsikter och lever inte under förtryck. I vår del av världen kan man inte berättiga upploppsvåldet genom att hävda att handlingarna är en konsekvens av att man inte har haft möjlighet att uttrycka sin mening eller visa sitt missnöje. En annan skillnad är att den palestinska befolkningen generellt sett är etniskt homogen, medan den muslimska diasporan i Europa utgörs av människor med skilda etniciteter.

Men det finns flera likheter, visar Boaz Ganor. Precis som i de palestinska samhällena ser vi i Europa och Sverige fickor av individer som radikaliserats i sin syn på västvärlden och på den egna uppgiften i livet. Mellan Sverige och Mellanöstern existerar idag endast ett geografiskt avstånd.

När forskare uppmärksammar den muslimska invandringen till Europa och analyserar dess konsekvenser har således särskilt fokus lagts på den andra och tredje generationens invandrare och hur deras frågor om identitet, utanförskap och alienation påverkar de europeiska samhällen där de växer upp. Deras föräldragenerationer och mor- och farföräldragenerationer kom i huvudsak till Europa för att arbeta. Dessa generationer uppfattade ofta att deras liv förbättrades, även om många av dem inte klättrade på den socioekonomiska stegen på samma sätt som majoritetsbefolkningen. De yngre generationerna anser istället att deras föräldrar och tidigare generationer nöjt sig med för lite då de accepterat sin socioekonomiska situation.

Hos de yngre generationerna riskerar deras upplevelse av missnöje och alienation att göra dem mottagliga för radikalisering. En sårbarhet som effektivt utnyttjas av radikala islamistiska grupper. Identitetsskapandet är en avgörande faktor, menar Ganor. Alienation, frustration och generationsklyftor ökar mottagligheten hos unga för radikaliseringens identitetsbyggande kraft.

De yngre generationernas sökande öppnar dem för identitetsstärkande islamistisk propaganda och för våld som metod att markera mot en västvärld som kolliderar mot deras normsystem, ideologi och framväxande självbild.

Det finns andra avsevärda likheter mellan utvecklingen i de palestinska områdena och i Europas utsatta områden. En avgörande punkt är att fäder och andra äldre män i dessa patriarkala kulturer förlorat sin auktoritet och status. Bland de unga existerar även uppfattningen att de äldre generationernas förhållande till islam är för ljumt. Denna generationskollision och den förlorade fadersmakten får stora konsekvenser såväl i Gaza och på Västbanken som i muslimska kommuniteter i segregerade områden i Sverige. Kvinnor och flickors egenmakt och makt är redan starkt beskuren. Pojkar och unga män har en helt annan frihet. När fadersrollen och de äldre männens auktoritet imploderar växer grogrunden för de gängbildningar, de ordningsstörningar och den kriminalitet vi ser bland barn och unga. Flera svenska forskare, som Amir Rostami, Magnus Ranstorp och Magnus Norell, har visat att det även finns kopplingar och nätverkskontakter mellan radikaliserade grupper och kriminella nätverk.

Det är för endimensionellt att endast tolka fenomenen vi ser runt om i Sverige utifrån socioekonomiska faktorer. Händelseutvecklingen behöver även förstås utifrån vad som sker inom dessa grupper. Religionen, skeenden i Mellanöstern, kriminalitet och organisering är starka inslag. Vi ser en farlig segregerande logik och retorik bland de unga och även hos barnen som deltar i gängen och aktiviteterna. Det är viktigt att betrakta dem som deltar som aktörer och förstå kraften i det normsystem, de nätverk och det identitetsskapande som upploppen är ett uttryck för.

Den cocktail som definitivt kommer att resultera i fler och våldsammare intifador i Europa är blandningen av alienerade och segregerade enklaver, fickor av radikala element i den muslimska kommuniteten, ytterligare försvagning av den äldre generationens auktoritet och dålig integration med bristande jämställdhet för kvinnor. Fortsätter vårt samhälle dessutom att odla religiösa och etniska gruppers särintressen och därmed förstärka ett särartstänkande, blir drycken riktigt giftig.

I det ivriga mångfaldstänkandet har inte våra västerländska demokratier förstått att mångfald faktiskt konkret innebär diversitet. Världen, kulturer och religioner innehåller skilda normer och värderingar, vårt universalistiska synsätt på människan, på frihet och på livet förändrar inte detta faktum.

An Intifada in Europe? frågade sig Boaz Ganor i rubriken till sin forskningsessä. Frågetecknet behövs inte längre. Vi kan inte förstå Europa om vi inte förstår Mellanösterns logik och normsystem. Från statens sida krävs en ökad repression och kontroll, kraftfulla åtgärder mot segregation samt ett kompromisslöst krav på föräldraansvar för att möta och få bukt med Sveriges intifador. Värderingskollisioner och normsystem behöver synliggöras och ett flertal ingredienser i dem aktivt motarbetas. Det kommer inte att bli enkelt, men är heller inte omöjligt. Alternativet är ökad social oro, fortsatta våldsspiraler, misstro och ytterligare cementerad segregation.

En svensk atombomb – Foajaure

Wiki: Naustasmällen var ett projekt för att se verkningarna av en mindre atombomb, som utfördes i norrländska Nausta sydväst om Jokkmokk. Planerna hann aldrig genomföras och det enda som provsprängdes var attrapper av en atombomb, så kallade nitrolitladdningar. 1956 provsprängdes 36 ton bonyl, och 1957 sprängdes 50 ton. Meningen var att testa luftstötvågsverkan, genom att ställa ut flygplan och stridsvagnar på olika avstånd från laddningen i terrängen. Kratern, med en diameter på 40-50 meter, fylldes därefter den naturliga vägen med vatten, och bildade en liten sjö som fått det inofficiella namnet Foajaure, en sammansättning av FOA och det samiska ordet för sjö; jaure. Området runt Nausta är fortfarande avlyst då det ingår i Robotförsöksplats Norrland, RFN och används av försvaret för skarpa prov med luftburna och markbaserade robotar.


Bara ljudet av mygg och något avlägset fågelkvitter hördes i lappmarken. Sekunden senare går en stöt likt en kraftig jordbävning genom marken. Allt skakar till och en enorm tryckvåg går genom det ödsliga landskapet. Tryckvågen sprider sig på någon sekund många kilometer från detonationsplatsen, och förstör byggnader, fordon och elektronik på sin väg. Även djur dör av tryckvågen. Ett enormt svampmoln reser sig över en kilometer upp mot skyn över den svenska moränmarken. Den 60 ton tunga bonylladdade bomben "Vega" har precis detonerat. Ett år av noga förberedelser är nu över på en sekund. Den största och kraftigaste detonationen i svensk historia är ett faktum, men detonationen är bara det sista steget innan Sverige ska ta fram en än kraftigare bomb. Nästa bomb på den topphemliga testanläggningen i Lapplands ödemark ska brisera sommaren 1963 och det blir då inte vilken bomb som helst, det ska bli en helt svensktillverkad atombomb!

Andra världskriget avslutades med två enorma explosioner , en över Hiroshima och en över Nagasaki. I samma sekund kriget tog slut föddes ett nytt; det Kalla kriget. Ett krig där supermakterna tävlade om vilka som hade flest kärnvapen, för nästa fullskaliga krig - Det Tredje Världskriget- skulle bli ett kärnvapenkrig av supermakterna som skulle ödelägga hela mänskligheten. USA, Sovjetunionen, Storbritannien och Frankrike skaffade stora mängder av det fruktade domedagsvapnet och mitt i allt detta stod det lilla fredsälskande och neutrala landet Sverige som bönade och bad om fred, nedrustning och kärnvapenfria zoner. Sverige med sin lilla defensiva försvarsmakt ville bland annat att hela Skandinavien skulle bli kärnvapenfritt. Sverige var fredens budbärare. Sverige var de onda kärnvapenmakternas raka motpol. Sverige var hela världens föredöme. Men allt var bara bluff!

Knappt hade atombombsröken skingrats från Hiroshima och Nagasaki förrän Socialdemokraterna påbörjade Sveriges största, dyraste och hemligaste projekt, det som kom att kallas "Den svenska linjen", att från grunden, innanför landets gränser och helt utan allmänhetens kännedom, utveckla och framställa etthundra svensktillverkade kärnladdningar - etthundra svenska atombomber!

Det här är en del av Sveriges historia som fortfarande är okänd för väldigt många människor. Vi hoppas att fler får upp ögonen för att Sverige faktiskt har haft ett välutvecklat kärnvapenprogram. Att vi faktiskt tog fram en svensk atombomb bakom ryggen på sin egen befolkning!

Corona del 21 – fem i tolv

Det är tid för omställning!

Det är tid för omtanke!

Det är tid för om!


Om jag förändrar min livsstil kanske jag påverkar andra att tänka om.

Om vi alla minskar vårt onödiga resande kanske
vi utvecklar våra nära relationer.

Om vi börjar äta nyttigt och avstå från alkohol
och andra droger kanske vi börjar utvecklas.


måndag, mars 30, 2020

Corona del 20 – Sveket


Hur Sverige slarvade bort sin beredskap

Både socialdemokratiska och borgerliga regeringar bär ansvar för att Sverige avrustat sitt totalförsvar och därmed har så dålig krisberedskap idag. Att Finland valde en annan väg visar att en större försiktighet hade varit möjlig.

Just nu byggs antalet intensivvårdsplatser gradvis ut runt om i landet. I många fall med hjälp av försvaret. 200 respiratorer och 200 000 andningsmasker kommer dessutom, med början i april, börja levereras till den svenska sjukvården från företaget Getinge. Det är förstås glädjande att det finns en anpassningsförmåga vid en hotande katastrofsituation. Det är dock högst osäkert om det är tillräckligt. För utgångsläget är brist på såväl materiel, skyddskläder som personal.

Annorlunda var det tidigare. Sverige byggde på 1980-talet upp en krigssjukvård i världsklass, som en del av det större totalförsvaret. Försvarsmaktens beskrivning på sin hemsida av hur det var är värd att citera i sin helhet: ”Armén tilldelas fältsjukhus medan marinen väljer att utveckla egna stridssjukhus. Samtidigt bygger stat och landsting upp ett makalöst detaljerat beredskapssystem med otaliga förråd för vårdutrustning, hemliga lager för läkemedel, krigsplacerad personal, 125 000 akutplatser, 88 000 extrasängar och skolor som inom fem dygn ska kunna ställas om till vårdannex. Och allting är beräknat ner på exakta antal tandborstar. Bara inom landstinget Kronoberg skulle vårdkapaciteten sjudubblas i samband med mobilisering.”

Sverige hade 50 extra sjukhus inom ramen för försvaret: 35 fältsjukhus i armén och 15 marina stridssjukhus. Varje fältsjukhus hade sex operationssalar och varsin intensivvårdsavdelning med 18 respiratorer (DN 15/3). Detta mycket omfattande, och för sin tid moderna, beredskapssystem fanns kvar ända fram till 1990-talet. Sedan avvecklades alltihopa.

Ansvaret för nedmonteringen delas av både borgerliga och socialdemokratiska regeringar. Försvarsbesluten togs 1992, 1996 och år 2000. Avvecklingen följde av att Sverige skrotade merparten av sitt militära försvar efter murens fall. Man trodde inte längre att Sverige skulle invaderas eller hamna i krig. Kuwaitkriget gav även vatten på kvarnen åt de som menade att storskaliga arméer var något föråldrat och att krig främst handlade om teknologi.

Det låg förstås en del i den analysen. Tyvärr strök civilförsvaret och beredskapslagren med mat, skyddsutrustning och mediciner med av bara farten. Man ska inte heller glömma att 1990-talet dominerades av ett behov och en retorik om att ”sanera statsfinanserna”. Något den dåvarande statsministern, Göran Persson (S), gjorde till sitt paradnummer.

Persson skryter i sina memoarer om hur han under sin tid som finansminister och statsminister lyckades halvera försvaret och bryta upp gamla försvarsstrukturer ”från Erlanders dagar”. Persson såg framför sig hur försvarsutskottet i riksdagen kunde läggas ned. Försvaret skulle underordnas utrikespolitiken. Det som gällde framöver var begränsade internationella insatser.

Även om en stor del av ansvaret faller på regeringen Persson skedde heller ingen kursomläggning under alliansåren. Fredrik Reinfeldt betecknade försvaret som ett särintresse och hans egen försvarsminister, Mikael Odenberg (M), avgick redan ett år efter alliansen tillträtt i protest mot fortsatta nedskärningar.

Är det då bara efterklokhet att peka på dessa misstag? Faktiskt inte. Vårt grannland Finland genomförde aldrig den här typen av radikal kursomläggning (trots en värre ekonomisk kris under 1990-talet än vår egen). Finland har idag kvar sina beredskapsförråd. Grannlandet har tillgång till miljontals kirurgiska ansiktsskydd och masker, samt hundratusentals andningsskydd – som nu kommer väl till pass (HBL 24/3).

Så sent som förra året presenterade Totalförsvarets forskningsinstitut en rapport där det konstaterades att det fortfarande saknas konkreta målsättningar för att bygga upp den svenska beredskapen – trots att insikten att detta måste åtgärdas så smått hade börjat infinna sig ett bra tag innan coronakrisen.

Sverige har sin vana trogen gått alldeles för långt i den riktning som för tillfället förefallit mest rationell. Jämfört med det mer försiktiga Finland har Sverige velat ”ligga i framkant” oavsett om det handlat om skolreformer, invandring eller nedrustning. Det har inte bara skapat allmän ryckighet utan kan i ett krisläge som det nuvarande faktiskt visa sig vara förödande. Låt oss hoppas att så inte behöver bli fallet denna gång. Coronaviruset ger, trots all sin olycka, ändå en möjlighet får oss att se till att vi står bättre rustade inför nästa potentiella katastrof.

Corona del 19 – Kyrkan

Gårdagens högmässa i Vårfrukyrkan var en smärtsam upplevelse.

På kyrkans ytterdörr satt ett anslag om att bara de första 50 får delta i gudstjänsten.

Rädda människor vågade knappt hälsa på varandra.

En stympad nattvard kändes just som stympad.

Det var en tragisk kapitulation för en upplevd övermakt!

Nu är det dags att anpassa verksamheten!

Högmässan är för många veckans höjdpunkt och att stänga dörren framför en av dem är ett brutalt övergrepp!

Det räcker nu!

Anpassning är nyckelordet!

Låt alla som vill få vara med om högmässan!

söndag, mars 29, 2020

Corona del 18 – Helheten
Sjukdomsinformation om coronavirus inklusive sars, mers och covid-19

Coronavirus har ett rundaktigt hölje med utskott runt om vilket gör att de får ett kronliknande utseende i elektronmikroskop, därav namnet. Det finns ett stort antal virus som tillhör coronavirusfamiljen, de flesta återfinns hos olika djurarter. Endast ett fåtal virustyper kan smitta mellan djur och människor.

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonal samt laboratoriepersonal angående covid-19

De sju coronavirus som man vet kan smitta människor ger väldigt varierande symtom, vissa av dessa virus är mycket vanliga och orsakar oftast vanlig förkylning. Varianterna sars, mers och covid-19 kan orsaka betydligt allvarligare luftvägssjukdom.

Nytt coronavirus covid-19

I slutet av 2019 bekräftades att ett nytt coronavirus som kan smitta människor identifierats i staden Wuhan i Kina. Smittspridningen tros ursprungligen ha skett till människa från djur på en marknad, men visade sig snart smitta från människa till människa. Utbrottet pågår fortfarande. WHO har den 11 mars klassat det som en pandemi.

Viruset orsakar feber och luftvägsbesvär och lunginflammation. Allvarlig sjukdom har främst drabbat äldre och de med bakomliggande sjukdomar.

Sars

År 2003–2004 drabbades världen av en epidemi av ett nytt coronavirus som benämndes sars (severe acute respiratory syndrome). Utbrottet orsakade runt 8 000 fall varav över 750 dog. Runt 20 procent av de drabbade var sjukvårdspersonal. Smittan uppträde först i Kina men spreds till ett flertal länder via resenärer. Troligen kom smittan från fladdermöss som smittade människor via andra djurarter. Sannolikt låg uppstramning av vårdhygienåtgärder, ett kraftfullt internationellt smittskyddsarbete och virusets relativt låga smittsamhet bakom att smittspridningen upphörde. Sedan dess har inget nytt fall av samhällssmitta registrerats.

Mers

År 2012 upptäcktes en ny variant av coronavirus på arabiska halvön som orsakar svår lunginflammation och komplikationer från andra organ, framförallt njursvikt. Viruset benämns mers-coronavirus (Middle Eastern Respiratory Syndrome corona virus) och sjukdomen benämns mers. Spridning av viruset pågår fortfarande. Samtliga fall har haft koppling till smitta i länder på den Arabiska halvön även om enstaka fall även upptäckts bland de som haft nära kontakt med smittade som vårdats i Sydkorea, Storbritannien, Frankrike och Italien. Smittkällan är fortfarande okänd. Även här tror man att det ursprungligen rör sig om en zoonotisk smitta då även detta virus, likt sars liknar virus som finns hos fladdermus. Man har även funnit att smitta kan förekomma hos kameler och detta anses vara den troliga smittkällan även om det inte är helt klarlagt. Förekomst av smitta mellan människor har påvisats, framförallt i samband med vård av sjuka, men i begränsad omfattning. Hittills har de flesta fallen haft underliggande sjukdomar som kan ha gjort dem extra känsliga.

Vad orsakar infektion med coronavirus och hur sprids den?

Coronavirus indelas i minst tre subgrupper, alfa, beta, och gamma. De sju virus som orsakar sjukdom hos människa tillhör grupperna alfa och beta. Förutom för sars är inte spridningsvägarna helt klarlagda, men i huvudsak tros smittspridning ske genom kontaktsmitta eller via luften från hostningar och nysningar.

De flesta blir sannolikt infekterade av coronavirusen som orsakar vanlig förkylning någon gång i livet och man kan insjukna flera gånger.

Symtom och komplikationer

Coronavirus som infekterar människa orsakar i de flesta fall milda förkylningssymtom, hosta, halsont och feber. Vid sars, mers och covid-19 kan allvarligare sjukdom uppträda med lunginflammation, andningssvårigheter och påverkan på andra organ. Äldre och personer med vissa underliggande sjukdomar kan löpa större risk för allvarligare sjukdomsförlopp. För covid-19 är det framförallt hög ålder som identifierats som avgörande riskfaktor.

Diagnostik och behandling

Molekylärbiologisk detektion av virusets arvsmassa eller förekomst av antikroppar i blod. Diagnos av coronavirus kan också ske genom virusisolering i cellodling. Specifik behandling saknas.

Förebyggande åtgärder

Allmänt förebyggande åtgärder mot smitta är att tvätta händerna ofta, undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott


Vanliga coronavirus är inte anmälningspliktiga, men sars och covid-19 betraktas som samhällsfarlig sjukdom och är anmälnings- och smittspårningspliktig. Infektion med mers-coronavirus är också anmälnings och smittspårningspliktig. Särskilda rekommendationer finns för hantering av patienter med dessa sjukdomar.

fredag, mars 27, 2020

Humlor och corona

När Covid-19-viruset har ebbat ut är det dags att reflektera över det största hotet mot mänsklighetens överlevnad.

Dör humlorna och bina, dör alla människor!


Politikerna och journalisterna i Sverige
gömmer huvudet i sanden och förnekar
den miljöstörning som utrotar våra
humlor och bin men sanden i
timglaset rinner obevekligJag vill kunna hålla en humla i handen så länge jag lever
och jag vill att mina barn och barnbarn ska kunna
uppleva samma lycka.Corona del 16 – Girigheten

Min mikrofiltermask stoppar garanterat Covi-19-viruset men
begränsar min sociala upplevelse så jag maskstrejkar.


https://www.folkhalsomyndigheten.se/covid-19

https://www.krisinformation.se/


Det är industrin och finanssektorn som bygger basen för välfärden!

Utan dem – inga anställda som betalar skatter.

Finanselefanterna lever i sina filterbubblor och vet att nästan alla kriser löser sig.


torsdag, mars 26, 2020

Corona del 15 – Krisinformation

Krisinformation.se
Corona del 14 – Desinformation


Det pågår medveten och tydlig global desinformationspanedemi i spåren av Coronautbrottet. Syftet är självfallet att underminera, vilseleda och skapa tvivel kring beslut från myndigheter och regeringen. Krissituationen öppnar för olika krafter att spela på människors rädsla och oro. Och de krafterna tvekar inte.

Falska nyheter och påståenden kan vävas in i artiklar som också innehåller helt korrekta uppgifter. Sanning och lögner blandas i en mix som kan vara svår att reda ut. Medvetna vinklingar används i rubriker och ingresser inte för att skapa intresse, utan för att lansera en viss typ av agenda. Gärna spelar man på det som skapar misstro och pessimism kring samhällets förmåga att hantera krisen.

Att på ett sofistikerat sätt väva in direkta eller indirekta budskap om att regering och myndigheter agerar med en dold agenda är en del av denna strategi. Ett sådant exempel är att en svensk högerextrem site just nu försöker sprida följande påstående som en del av en artikel som handlar om andra saker kopplade till Coronakrisen.

”En gruppchef inom hemvärnet säger samtidigt att förberedelserna sker inför ett eventuellt beslut om att sätta Stockholm i karantän, vilket polisen inte beräknas kunna verkställa på egen hand”.

Det pågår ingen sådan planering. Någon sådan order har inte gått ut till hemvärnsförbanden. Då kan man fråga sig syftet bakom att sprida denna typ av påståenden från källor som dessutom är omöjliga att verifiera. Det kan bara handla om två saker. Att sprida bilden av att det pågår någon sorts mystisk planering bakom medborgarnas rygg och att medvetet bidra till oro och misstänksamhet.

Just nu pågår ett internationellt informationskrig. Felaktiga påståenden som det om ”Stockholm i karantän” blir tyvärr en del av detta. Övergripande handlar det om varifrån viruset kommer, vem som bär ansvar för pandemin samt vem är handlingskraftig och vem är svag. Kampen sker i olika typer av medier, varav de sociala medierna är en arena.

Även om Sverige inte är ett huvudmål i denna konflikt så kommenteras utvecklingen i vårt land. I en ryskspråkig site från Azerbadjan markeras Sverige som ett land som har gett upp kampen mot viruset. Det sägs att ”svenska forskare påstår att viruset är ofarligt”, vilket är ett helt grundlöst påstående.

I ryska RIA Novosti ifrågasätts Sveriges förmåga att hantera virusutbrott och i kinesiska Global Times anses Sverige vara ett ”svart hål som kapitulerat för viruset och som måste fördömas av EU”. Snabbt hängde högerextrema siter i Sverige på. Så här rullar det på i ett informationskrig där USA har anklagats för att i särskilda forskningslaboratorier i Ukraina, Kazakstan och Georgien ha sysslat med forskning som är s k misstänkt källa. Den kampanjen liknar för övrigt KGB:s och Stasis:s gamla operation om att amerikanska laboratorier låg bakom HIV-smittan.

I informationskriget är inte det viktiga att alltid att ha rätt. Utan syftet är att i sprida uppgifter som gör det svårt att ta ställning. Mängden uppgifter och konspirationsteorier ska tränga undan det som är korrekta fakta. Steg för steg förs fokus ifrån de kinesiska djurmarknader som internationell expertis anser att det hela började i till helt andra och konspirativa händelser. Vi har också sett liknande ageranden exempelvis i samband med giftattacken i Salisbury i England där Sverige och andra länder pekades ut som misstänkt källa till giftet. Ett självfallet helt grundlöst påstående.

I tider som dessa är det viktigt att hålla huvudet kallt, ifrågasätta syftet med olika typer av så kallad information och vems intressen de gagnar. Men det är också viktigt att inte sprida rykten och det som kan vara desinformation vidare.

Regeringen baserar sina beslut med en mycket stark grund i både vad Folkhälsomyndigeten och övrig expertis säger. Det handlar om att hålla en balans där det som bottnar i belagd vetenskap och kunskap måste gå före alarmism.

Peter Hultqvist
Försvarsminister

onsdag, mars 25, 2020

Coronastillhet och tunga minnen

Klicklänkar
30/9-2010 Två dagar efter det outhärdliga

15/10-2010 Begravningen

5/11-2010

28/1-2011
Corona del 13 – PanikskapandeSverige håller andan i väntan på "dag noll

CORONAVIRUSET Trots att tusentals svenskar är smittade och 36 personer har dött har vi det värsta framför oss. Enligt Folkhälsomyndigheten har "dag noll" ännu inte ens inträffat. Det vill säga när den kraftigt uppåtgående kurvan över antalet svårt sjuka börjar stiga kraftigt.

Folkhälsomyndigheten har gjort prognoser över hur vårdbehovet i respektive sjukvårdsregion kommer att variera till följd av coronapandemin. Ett behov som kommer att stiga brant när smittspridningen tar fart på allvar och tusentals svenskar insjuknar i covid-19, den sjukdom som viruset orsakar.

Exempelvis visar kurvorna att Region Skåne – i värsta fall – kommer att behöva drygt 500 slutenvårdsplatser och knappt 200 intensivvårdsplatser när behovet av vård är som störst, vilket det beräknas vara cirka 80 dagar efter det att kurvan över antalet insjuknade har börjat stiga brant. För Dalarna tros behovet bli 110 slutenvårdsplatser och cirka 40 intensivvårdsplatser efter 64 dagar, medan man i Stockholm kommer att behöva cirka 900 slutenvårdsplatser och drygt 250 intensivvårdsplatser efter 87 dagar.

Det kommer att bli en hög belastning på intensiven. Regionerna har inte de resurserna i dag, men det verkar som att man kan bygga upp den kapaciteten om man får lite tid på sig, så att allt kan ramla på plats och att man hinner få tag på de resurser som behövs för att göra den här utbyggnaden. Det borde kunna funka och jag tycker att det ser positivt ut, mer positivt än för ett par veckor sedan, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

KVAR PÅ STARTNIVÅN

För till skillnad från många andra länder, som Storbritannien eller Tyskland, har kurvorna över antalet insjuknade i Sverige inte börjat stiga brant ännu. Detta trots att 36 svenskar redan har dött av covid-19. Ingen region, inte ens Stockholm där smittspridningen kommit som längst, befinner sig alltså vid "dag noll" ännu. Allt ligger än så länge framför oss. Dessutom kommer "dag noll" av allt att döma inte att inträffa samtidigt i de olika regionerna.

Allt detta, säger Anders Tegnell, är goda nyheter, eftersom regionerna i så fall kan hjälpa varandra. Och om vi lyckas sträcka ut förloppet fram till sommaren finns det dessutom en god chans att smittspridningen avtar något. Dels på grund av saker som att luftfuktigheten förändras, dels tack vare att vi svenskar rör oss och umgås annorlunda på sommaren, jämfört med andra tider på året.

Varför vi inte är på kurvan ännu vet vi inte, men förhoppningsvis är det tack vare alla de motåtgärder som vi har vidtagit, säger han.

TT: Men vi har ju smittade och flera människor har dött, eller?

Ja, men vi ligger fortfarande på den här uppstartsnivån och där kan man nog ligga rätt länge, framför allt om folk följer de rekommendationer vi har gått ut med. Att träffas mindre, stanna hemma om man är sjuk och framför allt se till att de gamla inte drabbas. Då får vi en betydligt mindre belastning på vården och vi kommer att se betydligt färre fall. Vi håller tummarna för att det kommer att fortsätta så här. I så fall kanske vi slipper den här jättebranta toppen och om vi då börjar närma oss sommaren kan den bli betydligt mindre än hur våra prognoser ser ut i dag.

OSÄKRA KURVOR

Prognoskurvorna har beräknats efter hur situationen varit i Kina och norra Italien, men anpassats till svenska förhållanden. I dagsläget är prognoserna osäkra, betonar han, men de kommer att korrigeras i takt med att smittspridningen fortskrider.

Under hur lång tid den uppåtgående kurvan kommer att vara, ser olika ut i olika regioner. I Stockholm är den som längst. Där, tror Folkhälsomyndigheten, kommer toppen först 87 dagar efter "dag noll", det vill säga när antalet insjuknade har börjat öka kraftigt.

Det är de erfarenheterna vi har från Kina och andra länder, men sen vet vi inte hur det blir. Ju längre vi kan vänta på toppen med relativt liten andel fall, desto mindre blir den sista vågen. Det här är vad vi tror i dag. Om någon vecka kommer vi säkert att skruva på prognoserna och det är så vi kommer att fortsätta arbeta, säger Anders Tegnell.

Fakta: Ännu ingen brant kurva

Hittills har 36 personer i Sverige dött av covid-19, den sjukdom som orsakas av coronaviruset, samtidigt som 115 personer vårdas på olika intensivvårdsavdelningar runtom i Sverige.

Smittspridningen är som störst i Stockholmsregionen. Men trots att Folkhälsomyndigheten tror att tusentals svenskar är smittade och att 36 personer har dött, anser myndigheten att vi ännu inte har påbörjat klättringen uppåt på den kurva där antalet vårdade patienter stiger brant. Inte ens i Stockholm. Detta eftersom myndigheten inte ser någon kraftig ökning i antalet sjukhusinläggningar på grund av covid-19. Att använda antalet döda som mått är mindre bra, enligt biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten, eftersom slumpen har större betydelse.

I många andra länder, däremot, går kurvorna över antalet svårt sjuka patienter brant uppåt. I dessa länder har länderna successivt infört allt hårdare restriktioner, något Folkhälsomyndigheten inte utesluter kan bli aktuellt även i Sverige.

Källa: Folkhälsomyndigheten, med flera.

tisdag, mars 24, 2020

Corona del 12 – The four horsemen

Döden – Svälten – Kriget – SegrarenDen himmelska gudstjänsten - Johannes uppenbarelse

4.1

Sedan såg jag, och se, en dörr stod öppen till himlen, och den första rösten, som jag hade hört tala till mig som en basun, sade: ”Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som skall ske härefter.” 2 Och strax kom jag i hänryckning, och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen, 3 och han som satt där syntes mig lik jaspis och karneol, och kring tronen var en regnbåge som var som smaragd. 4 Och runt om tronen såg jag tjugofyra troner, och på tronerna satt tjugofyra äldste, klädda i vita kläder och med kransar av guld på huvudet. 5 Från tronen kom det blixtar och dån och åska, och sju facklor brann framför tronen, det är Guds sju andar, 6 och framför tronen låg liksom ett hav av glas, som av kristall.

Mitt för tronen och runt om tronen var fyra varelser som hade fullt med ögon, både framtill och baktill. 7 Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ungtjur, den tredje hade ett ansikte som en människa, och den fjärde liknade en flygande örn. 8 De fyra varelserna hade vardera sex vingar, och de hade fullt med ögon, utåt och inåt. Utan att vila säger de dag och natt:

Helig, helig, helig

är Herren Gud, allhärskaren,

han som var och som är och som kommer.

9 Och när dessa varelser hyllar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet, 10 då skall de tjugofyra äldste falla ner inför honom som sitter på tronen och tillbe honom som lever i evigheters evighet och lägga sina kransar framför tronen och säga:

11 Du, vår Herre och Gud, är värdig

att ta emot härligheten och äran och makten.

Ty du har skapat världen,

och genom din vilja blev den till och skapades den.

Lammet och boken med sju sigill

5 1 Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med sju sigill. 2 Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst: ”Vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen?” 3 Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den. 4 Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den. 5 Men en av de äldste sade till mig: ”Gråt inte. Se, han har segrat, lejonet av Juda stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sju sigill.”

6 Och jag såg att mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm, och det såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon, som är Guds sju andar som har sänts ut över hela jorden. 7 Det gick fram och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen. 8 Och när det tog boken föll de fyra varelserna och de tjugofyra äldste ner inför Lammet, var och en med en harpa och en guldskål fylld med rökelse, som är de heligas böner. 9 Och de sjöng en ny sång:

Du är värdig att ta boken

och bryta dess sigill,

ty du har blivit slaktad, och med ditt blod

har du friköpt åt Gud

människor av alla stammar och språk

och länder och folk.

10 Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud,

till präster åt honom.

Och de skall vara kungar på jorden.

11 Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste; deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen, 12 och de sade med hög röst:

Lammet som blev slaktat är värdigt

att ta emot makten

och få rikedom och vishet och styrka

och ära och härlighet och lovsång.

13 Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där hörde jag säga:

Den som sitter på tronen,

honom och Lammet tillhör lovsången

och äran och härligheten och väldet

i evigheters evighet.

14 Och de fyra varelserna sade: ”Amen.” Och de äldste föll ner och tillbad.

Sex av sigillen bryts

6 1 Och jag såg när Lammet bröt ett av de sju sigillen, och jag hörde en av de fyra varelserna säga med en röst som åskan: ”Kom!” 2 Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge, och en segerkrans gavs åt honom, och han kom fram som segrare och för att segra.

3 Och när Lammet bröt det andra sigillet hörde jag den andra varelsen säga: ”Kom!” 4 En annan häst, en eldröd, kom fram, och han som satt på den fick rätt att ta freden från jorden så att människor skulle slakta varandra, och ett långt svärd gavs åt honom.

5 Och när Lammet bröt det tredje sigillet hörde jag den tredje varelsen säga: ”Kom!” Jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den höll en våg i handen. 6 Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra varelserna: ”Ett mått vete för en denar och tre mått korn för en denar, men oljan och vinet skall du inte skada.”

7 Och när Lammet bröt det fjärde sigillet hörde jag den fjärde varelsens röst som sade: ”Kom!” 8 Jag såg, och se: en gulblek häst, och han som satt på den hette Döden, och han hade dödsriket i följe. De fick makt över en fjärdedel av jorden, till att döda med svärd och med svält och med pest och genom vilda djur på jorden.

9 Och när Lammet bröt det femte sigillet såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och sitt vittnesbörd. 10 Och de ropade med hög röst: ”Hur länge, du helige och sannfärdige härskare, skall du dröja med att hålla dom och utkräva hämnd för vårt blod på jordens invånare?” 11 Och åt var och en gavs en vit klädnad, och de blev tillsagda att vara stilla ännu en liten tid, tills deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de själva, hade nått sitt fulla antal.

12 Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Och det kom en väldig jordbävning, och solen blev svart som en tagelsäck, och hela månen blev som blod. 13 Och himlens stjärnor föll ner på jorden, liksom höstfikonen faller från trädet när det skakas av stormen. 14 Och himlen drogs undan som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sina platser, 15 och jordens kungar och de höga herrarna och härförarna och de rika och mäktiga och alla, slavar som fria, gömde sig i hålor och bland klippor i bergen 16 och sade till bergen och klipporna: ”Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för Lammets vrede. 17 Ty deras stora vredesdag har kommit, och vem kan då bestå?”

Den stora skaran inför tronen och Lammet

7 1 Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla fast jordens fyra vindar, för att ingen vind skulle blåsa över jorden eller havet eller mot något träd. 2 Och jag såg en annan ängel stiga upp från öster med den levande Gudens sigill, och han ropade med hög röst till de fyra änglarna, som hade fått rätt att skada jorden och havet: 3 ”Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har märkt vår Guds tjänare med sigill på deras pannor.” 4 Och jag fick höra antalet av dem som var märkta med sigill. Etthundrafyrtiofyra tusen var märkta, och de kom från alla Israels stammar: 5 av Judas stam tolv tusen märkta med sigill, av Rubens stam tolv tusen, av Gads stam tolv tusen, 6 av Ashers stam tolv tusen, av Naftalis stam tolv tusen, av Manasses stam tolv tusen, 7 av Simons stam tolv tusen, av Levis stam tolv tusen, av Isaskars stam tolv tusen, 8 av Sebulons stam tolv tusen, av Josefs stam tolv tusen och av Benjamins stam tolv tusen, märkta med sigill.

9 Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. 10 Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet.”

11 Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra varelserna. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud 12 och sade: ”Amen. Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet, amen.”

13 Och en av de äldste sade till mig: ”Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de?” 14 Jag svarade: ”Du vet det, herre.” Han sade till mig: ”Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod. 15 Därför står de inför Guds tron, och de tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tält över dem. 16 De skall inte längre hungra och inte längre törsta, varken solen eller någon annan hetta skall träffa dem. 17 Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor, och Gud skall torka alla tårar från deras ögon.”

Det sjunde sigillet bryts

8 1 När Lammet bröt det sjunde sigillet blev det tyst i himlen i kanske en halv timme. 2 Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud, och åt dem gavs sju basuner. 3 Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret med ett rökelsekar av guld, och åt honom gavs mycket rökelse, som han skulle lägga till alla de heligas böner på det gyllene altaret inför tronen. 4 Och röken från rökelsen steg ur ängelns hand upp inför Gud tillsammans med de heligas böner. 5 Och ängeln tog rökelsekaret och fyllde det med eld från altaret och kastade ner det på jorden. Då blev det åska och dån och blixtar och jordbävning.

De sju basunerna. Sex änglar blåser i sina basuner

6 Och de sju änglarna med de sju basunerna gjorde sig redo att blåsa i dem.

7 Den förste blåste i sin basun. Då kom hagel och eld, blandat med blod, och slog ner på jorden, och en tredjedel av jorden brändes av, och en tredjedel av träden brann upp, och allt grönt gräs brann upp.

8 Den andre ängeln blåste i sin basun. Då var det som om ett stort brinnande berg slog ner i havet, och en tredjedel av havet blev till blod, 9 en tredjedel av alla levande väsen i havet dog, och en tredjedel av alla fartyg gick under.

10 Den tredje ängeln blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna från himlen, brinnande som en fackla, och den föll på en tredjedel av floderna och på vattenkällorna. 11 Och stjärnans namn är Malört. En tredjedel av vattendragen blev till malört, och många människor dog av vattnet, därför att det hade blivit bittert.

12 Den fjärde ängeln blåste i sin basun. Då träffades en tredjedel av solen och en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna, så att tredjedelen av dem förmörkades och dagen miste en tredjedel av sitt ljus och natten likaså. 13 Och jag såg, och jag hörde hur en örn som flög över himlens mitt ropade med hög röst: ”Ve, ve, ve över jordens invånare när de tre andra änglarna snart låter sina basuner ljuda.”

9 1 Den femte ängeln blåste i sin basun. Då såg jag en stjärna som hade fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn. 2 Och stjärnan öppnade avgrundsbrunnen, och rök steg upp ur brunnen som röken från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. 3 Ur röken kom gräshoppor över jorden, och de fick samma makt som skorpionerna på jorden. 4 De blev tillsagda att inte skada gräset på jorden, inte heller någon annan grönska eller något träd utan bara de människor som inte bär Guds sigill på sin panna. 5 De fick inte döda dem men plåga dem i fem månader, och plågan som de vållar är som plågan av en skorpion när den stinger en människa. 6 I de dagarna kommer människorna att söka döden, men de skall inte finna den. De kommer att önska sig döden, men döden skall fly ifrån dem. 7 Och gräshopporna liknade hästar som har gjorts klara för strid. På deras huvuden var liksom gyllene kransar, och deras ansikten var som människors ansikten. 8 De hade hår som kvinnohår, och deras tänder var som lejontänder. 9 De hade bröstpansar som av järn, och dånet från deras vingar var som dånet från många hästar och vagnar som stormar fram till strid. 10 De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten ligger deras makt att skada människorna i fem månader. 11 Över sig har de en kung, avgrundens ängel; hans namn på hebreiska är Abaddon och på grekiska heter han Apollyon.

12 Det första veropet är över. Men efter det kommer två till.

13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Då hörde jag en röst från hornen på det gyllene altaret inför Gud, 14 och den sade till den sjätte ängeln med basunen: ”Släpp loss de fyra änglar som är bundna vid den stora floden Eufrat.” 15 Och de fyra änglar som hade hållits redo för den timmen och den dagen och den månaden och det året släpptes loss för att döda en tredjedel av människorna. 16 Antalet man i deras ryttarhär var tjugo tusen gånger tio tusen; jag hörde deras antal. 17 Och så här såg jag hästarna och deras ryttare i min syn: de hade eldröda och blåsvarta och svavelgula harnesk, och hästarna hade huvuden som lejon, och ur deras munnar kom eld och rök och svavel. 18 En tredjedel av människorna dödades genom dessa tre plågor, elden, röken och svavlet, som kom ur deras munnar. 19 Ty hästarnas makt ligger i deras mun och i deras svansar; deras svansar liknar ormar och har huvuden, och med dem vållar de skada.

20 De andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk: från att tillbe demoner och gudabilder av guld, silver, brons, sten och trä som varken kan se eller höra eller gå. 21 Och de omvände sig inte från sitt mördande eller sin trolldom eller sin otukt eller sina stölder.

Ängeln med bokrullen

10 1 Och jag såg en annan väldig ängel komma ner från himlen klädd i ett moln och med regnbågen kring sitt huvud. Och hans ansikte var som solen och hans ben som pelare av eld, 2 och i sin hand höll han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte högra foten på havet och den vänstra på jorden 3 och ropade med hög röst som ett lejon ryter. Och när han hade ropat talade de sju åskornas röster. 4 När de sju åskorna hade talat tänkte jag skriva, men jag hörde en röst från himlen säga: ”Försegla vad de sju åskorna har talat och skriv inte upp det.” 5 Och ängeln som jag hade sett stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen 6 och svor vid honom som lever i evigheters evighet och som har skapat himlen och vad som finns i den och jorden och vad som finns på den och havet och vad som finns i det: ”Tiden är ute. 7 I de dagar då den sjunde ängeln höjer sin röst och låter sin basun ljuda har Guds hemlighet fullbordats enligt det goda budskap han gett sina tjänare profeterna.”

8 Och rösten som jag hade hört från himlen talade till mig igen och sade: ”Gå och ta den öppna boken ur handen på ängeln som står på havet och på jorden.” 9 Och jag gick bort till ängeln och bad honom ge mig bokrullen. Han sade till mig: ”Ta den och ät upp den. Den skall svida i din mage, men i din mun skall den vara söt som honung.” 10 Och jag tog emot bokrullen ur ängelns hand och åt upp den, och i min mun var den söt som honung. Men när jag hade svalt den sved det i min mage. 11 Och de sade till mig: ”Du måste profetera på nytt om många länder och folk och språk och kungar.”

De två vittnena

11 1 Och en måttstock som var som en stav gavs åt mig med orden: ”Gå och mät Guds tempel och altaret och räkna dem som tillber där. 2 Men templets yttre gård skall du lämna därhän och inte mäta, ty den har getts åt hedningarna, och den heliga staden skall trampas av dem i fyrtiotvå månader. 3 Och jag skall låta mina två vittnen profetera under tolvhundrasextio dagar, klädda i säckväv.” 4 Vittnena är de två olivträden och de två lampställen som står framför jordens herre. 5 Om någon vill skada dem kommer det eld ur deras mun och förtär deras fiender. Var och en som vill skada dem måste bli dödad på det sättet. 6 De har makt att stänga himlen så att inget regn faller under den tid då de profeterar, och de har makt att förvandla allt vatten till blod och att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill.

7 Och när de har fullbordat sitt vittnesbörd skall odjuret som stiger upp ur avgrunden börja krig mot dem och besegra dem och döda dem. 8 Deras lik skall ligga på gatan i den stora stad som på andligt språk kallas Sodom och Egypten och där deras herre också blev korsfäst. 9 Människor från alla länder och stammar och språk och folk kommer och ser på deras lik i tre och en halv dag och låter dem inte läggas i någon grav. 10 Och jordens invånare gläder sig över deras öde och jublar och skickar gåvor till varandra, eftersom dessa båda profeter hade varit en plåga för jordens invånare. 11 Och efter de tre och en halv dagarna kom livsande från Gud in i dem, och de ställde sig upp, och stor skräck föll över alla som såg dem. 12 Och de hörde en stark röst från himlen som sade till dem: ”Kom hit upp.” Och de steg upp till himlen i ett moln, och deras fiender såg dem. 13 I samma stund blev det en väldig jordbävning, och en tiondel av staden störtade samman, sju tusen människor dödades av jordbävningen, och de andra slogs av skräck och gav himlens Gud sin hyllning. 14 Det andra veropet är över. Se, det tredje kommer strax.

Den sjunde ängeln blåser i sin basun

15 Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes starka röster i himlen som sade: ”Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans smorde, och han skall vara konung i evigheters evighet.” 16 Och de tjugofyra äldste, som satt på sina troner inför Gud, föll ner på sina ansikten och tillbad Gud 17 och sade: ”Vi tackar dig, Herre Gud, allhärskare, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och blivit konung. 18 Folken vredgades, men din vrede har kommit och stunden då de döda skall dömas och då du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som fruktar ditt namn, höga och låga, och förgöra dem som förgör jorden.”

19 Och Guds tempel i himlen öppnades, och förbundsarken blev synlig i hans tempel, och det kom blixtar och dån och åska och jordbävning och väldiga hagel.

Kvinnan och draken

12 1 Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. 2 Hon är havande, och hon ropar i barnsnöd och födslovånda.

3 Och ett annat tecken syntes på himlen, och se, en stor eldröd drake, med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden. 4 Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av stjärnorna på himlen och slungade dem ner på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, för att sluka hennes barn när hon födde det. 5 Och hon födde sitt barn, en son som skall valla alla folk med en stav av järn. Hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron, 6 och kvinnan flydde ut i öknen, där Gud har berett henne en tillflykt, så att hon skall bli livnärd i tolvhundrasextio dagar.

7 Och det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, 8 men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. 9 Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. 10 Och jag hörde en stark röst i himlen säga: ”Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. 11 De har besegrat honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. 12 Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet: djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort.”

13 Och när draken såg att han hade störtats ner på jorden började han förfölja kvinnan som hade fött sin son. 14 Och den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan så att hon kunde flyga ut i öknen, till den plats där hon blir livnärd en tid och två tider och en halv tid, långt borta från ormen. 15 Och ormen sprutade vatten ur sin mun efter kvinnan som en flod, för att strömmen skulle föra bort henne. 16 Men jorden hjälpte kvinnan, och den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. 17 Och draken rasade mot kvinnan och gick bort för att strida mot hennes andra barn, mot dem som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. 18 Och han ställde sig på havsstranden.

De två odjuren

13 1 Och jag såg ett odjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. 2 Odjuret jag såg liknade en leopard, och dess fötter var som en björns och dess gap som gapet på ett lejon. Och draken gav det sin kraft och sin tron och stor makt. 3 Ett av dess huvuden såg ut att ha fått ett dödligt hugg, men det dödliga såret hade läkts. Hela jorden greps av beundran för odjuret och följde det, 4 och man tillbad draken för att han hade gett odjuret makten, och man tillbad odjuret och sade: ”Vem är som odjuret? Vem kan strida mot det?”

5 Och det fick en mun som skröt och hädade, och det fick makt att hålla på i fyrtiotvå månader. 6 Och det öppnade sin mun för att häda Gud, häda hans namn och hans tält, alla som bor i himlen. 7 Det fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och länder och språk och folk. 8 Och alla jordens invånare skall tillbe honom, var och en som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok hos Lammet som blev slaktat.

9 Du som har öron, hör detta. 10 Den som skall i fångenskap, han går i fångenskap, och den som skall dö för svärdet, han blir dödad med svärd. Här behövs de heligas uthållighet och tro.

11 Och jag såg ett annat odjur stiga upp ur jorden, och det hade två horn som liknade ett lamms och det talade som en drake. 12 Det utövar det första odjurets hela makt i dess åsyn. Det får jorden och dess invånare att tillbe det första odjuret, vars dödliga sår hade läkts. 13 Och det gör stora tecken, det låter till och med eld falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Och det förför jordens invånare med de tecken som det fått rätt att göra i odjurets åsyn. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt odjuret som har fått svärdshugget men kommit till liv igen. 15 Och det fick rätt att ge livsande åt odjurets bild, så att bilden också kan tala och se till att alla som inte tillber odjurets bild blir dödade. 16 Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan 17 och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. 18 Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666.

Den nya sången på berget Sion

14 1 Och jag såg, och se: Lammet stod på berget Sion och tillsammans med Lammet etthundrafyrtiofyra tusen som hade hans namn och hans faders namn skrivet på pannan. 2 Och jag hörde en röst från himlen som rösten av stora vatten och rösten av stark åska, och rösten jag hörde var som när harpspelare spelar på sina harpor. 3 De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra varelserna och de äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom de etthundrafyrtiofyra tusen, de som är friköpta från jorden. 4 Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor, de är rena som jungfrur. Det är de som följer Lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en första skörd åt Gud och Lammet. 5 I deras mun har det aldrig funnits någon lögn, de är fläckfria.

Tre änglar på himlen varslar om domen

6 Och jag såg en annan ängel flyga över himlens mitt. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare, för alla länder och stammar och språk och folk, 7 och han sade med hög röst: ”Frukta Gud och ge honom er hyllning, ty stunden för hans dom är inne. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden och havet och vattenkällorna.”

8 Och efter följde ännu en ängel, en andra, som sade: ”Störtat, störtat är det stora Babylon, för vars otukts skull alla folk har fått dricka vredens vin.”

9 Och efter dem följde en tredje ängel som sade med hög röst: ”Den som tillber odjuret och dess bild och tar emot dess märke på sin panna eller sin hand, 10 han skall få dricka Guds vredes vin, som hällts upp oblandat i Guds vredes bägare, och han skall pinas med eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. 11 Och röken från deras pina stiger i evigheters evighet, och de får ingen lättnad vare sig dag eller natt, dessa som tillber odjuret och dess bild, var och en som tar emot märket med dess namn. 12 Här behövs uthållighet hos de heliga, hos dem som bevarar Guds bud och tron på Jesus.”

13 Och jag hörde en röst från himlen som sade: ”Skriv: saliga de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger Anden, de skall få vila efter sina mödor, ty deras gärningar följer med dem.”

Skördetiden på jorden

14 Och jag såg, och se: ett vitt moln, och på molnet satt en som var lik en människoson och hade en krans av guld på huvudet och i handen en vass skära. 15 Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med hög röst till honom som satt på molnet: ”Ta din skära och skörda, ty skördetiden är inne; jordens gröda är mogen.” 16 Och han som satt på molnet sänkte sin skära ner över jorden, och jorden skördades.

17 Och en annan ängel kom ut från templet i himlen, också han med en vass skära. 18 Och en annan ängel kom ut från altaret, en som hade makt över elden. Och han ropade med hög röst till honom som hade den vassa skäran: ”Ta din vassa skära och skörda klasarna på jordens vinstock; dess druvor är mogna.” 19 Och ängeln sänkte sin skära ner över jorden och skördade druvorna på jordens vinstock och kastade dem i Guds vredes stora vinpress. 20 Och vinpressen trampades utanför staden, och blod kom från pressen och sextonhundra stadier därifrån stod det upp till betslet på hästarna.

Sju änglar med sju plågor

15 1 Och jag såg ett annat stort och märkligt tecken på himlen: sju änglar med sju plågor, de sista, eftersom Guds vrede når sitt slut med dem.

 2Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och de som hade kämpat sig fria från odjuret och dess bild och talet för dess namn stod på glashavet med Guds harpor i händerna. 3 Och de sjöng Guds tjänare Moses sång och Lammets sång:

Stora och märkliga är dina gärningar,

Herre Gud, allhärskare.

Rättfärdiga och sanna är dina vägar,

du folkens konung.

4 Vem måste inte bäva, Herre,

och ära ditt namn?

Ty du ensam är helig,

alla folk skall komma och tillbe inför dig,

din rättfärdighet har uppenbarats.

5 Sedan såg jag, och templet i himlen, förbundstecknets tält, öppnades, 6 och de sju änglarna, de som hade med sig de sju plågorna, kom ut från templet klädda i skinande vita linnekläder och med bälten av guld kring bröstet. 7 Och en av de fyra varelserna gav de sju änglarna sju skålar av guld som var fulla av Guds vrede – han som lever i evigheters evighet. 8 Och templet fylldes av rök från Guds härlighet och från hans kraft, och ingen kunde gå in i templet förrän de sju plågorna från de sju änglarna nått sitt slut.

De sju skålarna töms över jorden

16 1 Och jag hörde en stark röst ur templet som sade till de sju änglarna: ”Gå ut och töm de sju skålarna med Guds vrede över jorden.”

2 Den förste gick bort och tömde sin skål över jorden. Och det slog upp onda och svåra bölder på de människor som bar odjurets märke och tillbad dess bild.

3 Den andre tömde sin skål över havet. Och havet blev till blod som från en död, och allt liv dog, allt levande i havet.

4 Den tredje tömde sin skål över floderna och vattenkällorna. Och vattnet blev till blod. 5 Och jag hörde vattnens ängel säga: ”Rättfärdig är du som är och som var, du helige som har fällt denna dom. 6 De har utgjutit heliga mäns och profeters blod, och därför har du gett dem blod att dricka. Det har de förtjänat.” 7 Och jag hörde altaret säga: ”Ja, Herre Gud, allhärskare, sanna och rättfärdiga är dina domar.”

8 Den fjärde tömde sin skål över solen. Och solen fick rätt att sveda människorna med eld, 9 och de sveddes i stark hetta, och de hädade Gud som hade makt över dessa plågor och ville inte omvända sig och ge honom sin hyllning.

10 Den femte tömde sin skål över odjurets tron. Och dess rike lades i mörker, och människorna bet sönder tungan av smärta 11 och hädade himlens Gud för sina smärtor och sina bölder och vände inte om från sina gärningar.

12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat. Och dess vatten torkade bort så att vägen öppnades för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att ur drakens mun och ur odjurets mun och ur den falske profetens mun kom det tre orena andar som var som paddor. 14 De är demonandar och kan göra tecken, och de gick ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, allhärskarens, stora dag. 15 ”Se, jag kommer som en tjuv. Salig den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och blottar sitt kön.” 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

17 Den sjunde tömde sin skål över luften. Och en stark röst kom från tronen i templet, och den sade: ”Det har skett.” 18 Och det kom blixtar och dån och åska, och det blev en väldig jordbävning, så stor att något liknande inte har förekommit så länge människor funnits på jorden, sådan var jordbävningen och så väldig. 19 Och den stora staden slets i tre delar, och folkens städer störtade samman. Och Gud glömde inte det stora Babylon utan gav det bägaren med sin stränga vredes vin. 20 Alla öar försvann, och bergen fanns inte mer. 21 Och väldiga hagel, tunga som talenter, föll ner från himlen på människorna. Och människorna hädade Gud för hagelplågan, ty den plågan var mycket svår.

Domen över Babylon

17 1 Och en av de sju änglarna som hade de sju skålarna kom och talade till mig och sade: ”Kom, jag skall visa dig domen över den stora skökan som bor vid stora vatten. 2 Henne har kungarna på jorden horat med, och jordens invånare har berusat sig med hennes otukts vin.” 3 Och han förde mig i anden ut i öknen. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött odjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn. 4 Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakansrött och lyste av guld och ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, som var full av skändligheter och smutsen från hennes otukt. 5 Och på hennes panna var ett namn skrivet, en hemlighet: det stora Babylon, moder till alla skökor och skändligheter på jorden. 6 Och jag såg att kvinnan var berusad av blodet från de heliga och blodet från Jesu vittnen. Och jag såg på henne med stor förundran.

7 Och ängeln sade till mig: ”Vad undrar du över? Jag skall tala om för dig hemligheten med kvinnan och med odjuret som bär henne och som har de sju huvudena och de tio hornen. 8 Odjuret som du såg, det var men är inte mer, det skall stiga upp ur avgrunden och gå mot sin undergång. Och de invånare på jorden som inte från världens skapelse har sina namn skrivna i livets bok, de skall undra när de ser odjuret som var och inte är men skall komma. 9 Här behövs både förstånd och vishet. De sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på, och de är också sju kungar. 10 Fem har fallit, en finns nu, och en har inte kommit än, och när han kommer skall han stanna bara en kort tid. 11 Och odjuret som var och inte mer är, han är den åttonde och ändå en av de sju, och han går mot sin undergång. 12 Och de tio hornen som du såg är tio kungar som ännu inte har fått sina riken men får kungamakt för en timme tillsammans med odjuret. 13 De har en och samma avsikt och lämnar sin kraft och makt åt odjuret. 14 De skall strida mot Lammet, och Lammet med sina kallade och utvalda och trogna skall besegra dem, eftersom det är herrarnas herre och konungarnas konung.”

15 Och han sade till mig: ”Vattnen som du såg, där skökan bor, de är länder och människomassor och folk och språk. 16 Och de tio hornen som du såg och odjuret, de skall hata skökan och göra henne utblottad och naken, de skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld. 17 Ty Gud har ingett dem viljan att utföra hans avsikt och att med en och samma avsikt ge sitt rike åt odjuret, tills Guds ord är förverkligade. 18 Och kvinnan som du såg är den stora staden, den som har kungavälde över kungarna på jorden.”

Babylons fall

18 1 Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av hans härlighet. 2 Och han ropade med stark röst: ”Störtat, störtat är det stora Babylon. Det har blivit ett tillhåll för demoner, ett näste för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. 3 Ty för hennes otukts skull har alla folk fått dricka vredens vin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes makt och lyx.”

4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: ”Dra bort från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. 5 Ty hennes synder har tornat upp sig ända till himlen, och Gud har inte glömt det onda hon har gjort. 6 Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för hennes gärningar. Häll upp dubbelt åt henne i den bägare där hon har blandat sin dryck. 7 Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon själv har omgett sig med glans och lyx. Hon säger i sitt hjärta: ’Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva sörja.’ 8 Därför skall hennes plågor komma på en enda dag, död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud som har dömt henne.

9 Och jordens kungar, som har levt med henne i otukt och lyx, skall gråta över henne och klaga när de ser röken från bålet 10 och själva står på avstånd, skrämda av hennes plåga. De skall säga: ’Ve, ve, du stora stad, Babylon, du starka stad, på en enda timme har domen kommit över dig.’ 11 Och jordens köpmän gråter över henne och sörjer över henne eftersom ingen längre köper deras skeppslaster, 12 deras laster av guld och silver, ädelstenar och pärlor, linnetyger och purpur, siden och scharlakan, deras tujaträ, saker av elfenben och dyrbaraste träslag, av koppar, järn och marmor, 13 eller kryddor, parfymer och salvor och olika slag av rökelse, eller vin och olja, mjöl och spannmål, eller nötkreatur och får, hästar och vagnar och slavar och människoliv. 14 De frukter som du längtade efter gick dig ur handen. Allt som glänser och skiner har du förlorat, och aldrig mer kommer någon att finna det. 15 De som handlar med sådana varor, de som har blivit rika genom henne, skall stanna på avstånd, skrämda av hennes plåga, och gråta och klaga: 16 ’Ve, ve, denna stora stad, som var klädd i fint linne och purpur och scharlakan och lyste av guld och ädelstenar och pärlor. 17 På en enda timme har all denna rikedom ödelagts.’ Alla skeppare och alla som seglar med sina varor och sjömännen och alla som lever på sjöfart stannade på avstånd 18 och ropade när de såg röken från bålet: ’Var fanns maken till denna stora stad?’ 19 Och de strödde jord på huvudet och ropade, gråtande och klagande: ’Ve, ve, denna stora stad, som gjorde alla som har skepp på haven rika med sitt överflöd. På en enda timme har den ödelagts.’ 20 Jubla över detta, du himmel och ni heliga och apostlar och profeter! Gud har dömt henne och gett er upprättelse.”

21 Och en väldig ängel tog upp en sten, stor som en kvarnsten, och kastade den i havet och sade: ”Så skall den stora staden Babylon med våldsam kraft slungas i djupet och aldrig finnas mer. 22 Aldrig mer skall sång och musik från harpspelare och flöjtblåsare och trumpetare höras i dig, aldrig mer skall någon hantverkare av något slag finnas i dig. Ljudet från en kvarnsten skall aldrig mer höras i dig, 23 ljuset från en lampa skall aldrig mer lysa i dig, och rösten av brudgum och brud skall aldrig mer höras i dig. Dina köpmän var jordens herrar, ty alla folk förfördes av din trolldom. 24 I den staden fanns blodet från profeter och heliga och alla dem som har slaktats på jorden.”

Segerjubel i himlen

19 1 Sedan hörde jag liksom den starka rösten från en stor skara i himlen: ”Halleluja! Frälsningen och härligheten och makten finns hos vår Gud, 2 ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden med sin otukt, och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod.” 3 Och de sade igen: ”Halleluja.” Och röken från henne stiger i evigheters evighet. 4 Och de tjugofyra äldste och de fyra varelserna föll ner och tillbad Gud som sitter på tronen och sade: ”Amen. Halleluja!”

5 Och det kom en röst från tronen som sade: ”Prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, höga och låga.”

6 Och jag hörde liksom rösten från en stor skara och liksom rösten av stora vatten och rösten av stark åska: ”Halleluja! Herren, vår Gud, allhärskaren, är nu konung. 7 Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Ty tiden har kommit för Lammets bröllop, och hans brud har gjort sig redo. 8 Hon har fått rätt att klä sig i skinande vitt linnetyg. Ty linnetyget är de heligas rättfärdiga gärningar.”

9 Och ängeln sade till mig: ”Skriv: Saliga de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.” Och han sade till mig: ”Detta är Guds sanna ord.” 10 Och jag föll ner för hans fötter för att tillbe honom. Och han sade till mig: ”Nej, inte så! Jag är Guds tjänare liksom du och dina bröder, som har Jesu vittnesbörd. Gud skall du tillbe. Jesu vittnesbörd är profetians ande.”

Ryttaren på den vita hästen

11 Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den kallas ”Trovärdig och sann”, och han dömer och strider rättfärdigt. 12 Hans ögon var som eldslågor, på huvudet hade han många kronor, och på honom var ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. 13 Han var klädd i en mantel som doppats i blod, och hans namn är ”Guds ord”. 14 De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i skinande vitt linne. 15 Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd som han skall slå folken med, och han skall valla dem med en stav av järn, och han skall trampa vinpressen för Guds, allhärskarens, stränga vredes vin. 16 Och han har ett namn skrivet på manteln och på låret: ”Konungarnas konung och herrarnas herre.”

17 Och jag såg en ängel stå inne i solen, och han ropade med hög röst till alla fåglarna som flög över himlens mitt: ”Kom hit och samlas till Guds stora måltid, 18 så skall ni få äta kött av kungar och härförare och mäktiga män och kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, höga och låga.”

19 Och jag såg odjuret och jordens kungar och deras härar, som samlats för att strida mot honom som satt på hästen och mot hans här. 20 Och odjuret togs till fånga och likaså den falske profeten, som gjort tecken inför odjuret och förfört dem som tagit emot dess märke och tillbett dess bild. De kastades båda levande i eldsjön som brinner av svavel. 21 Och de andra dödades med svärdet ur ryttarens mun, och alla fåglarna åt sig mätta på deras kött.

Draken binds för tusen år. Slutstriden

20 1 Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. 2 Och han grep draken, ormen från urtiden som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år 3 och kastade ner honom i avgrunden och låste och förseglade ingången för att han inte skulle förföra folken förrän de tusen åren hade gått. Sedan skall han släppas lös för en kort tid.

4 Och jag såg troner, och de som satte sig på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som halshuggits för Jesu vittnesbörd och Guds ord, dem som inte tillbett odjuret och dess bild och inte tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De fick liv igen och var kungar med Kristus i tusen år. 5 De andra döda fick inte liv förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. 6 Salig och helig den som får vara med i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de skall bli Guds och Kristi präster och vara kungar med honom i tusen år.

7 Och när de tusen åren har gått skall Satan släppas lös ur sitt fängelse. 8 Och han skall gå ut och förföra folken i jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som havets sand. 9 Och de drog upp till den höga slätten på jorden och omringade de heligas läger och den älskade staden. Och eld föll från himlen och förtärde dem. 10 Och djävulen som förförde dem kastades i samma sjö av eld och svavel som odjuret och den falske profeten, och de skall plågas dag och natt i evigheters evighet.

Livets bok öppnas

11 Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den, och jorden och himlen flydde inför honom, och det fanns inte längre någon plats för dem. 12 Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen, och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar. 13 Och havet gav tillbaka de döda som var i det, och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som var i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. 14 Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. 15 Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön.

En ny himmel och en ny jord

21 1 Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. 2 Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. 3 Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: ”Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, 4 och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.” 5 Och han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.” Och han sade: ”Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.” 6 Och han sade till mig: ”Det har skett. Jag är A och O, början och slutet. Jag skall låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. 7 Den som segrar skall vinna allt detta, och jag skall vara hans Gud och han skall vara min son. 8 Men de fega och otrogna och skändliga, mördare, horkarlar, trollkarlar, avgudadyrkare och alla lögnare, deras plats är i sjön som brinner av eld och svavel, och det är den andra döden.”

Det nya Jerusalem

9 Och en av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sade: ”Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru.” 10 Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner ur himlen från Gud, 11 full av Guds härlighet. Och den lyste som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. 12 Den hade en stor och hög mur och tolv portar, och vid portarna tolv änglar, och namn var skrivna där, namnen på Israels tolv stammar. 13 I öster var tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar. 14 Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod tolv namn, Lammets tolv apostlar.

15 Och han som talade till mig hade en måttstock av guld för att mäta staden och dess portar och dess mur. 16 Staden var byggd i fyrkant och dess längd var som dess bredd. Och han mätte upp den med sin måttstock till tolv tusen stadier; längden, bredden och höjden var lika. 17 Och han mätte upp muren till etthundrafyrtiofyra alnar efter människornas mått, som också var ängelns. 18 Muren var byggd av jaspis och staden var av rent guld, som var som rent glas. 19 Grundstenarna i stadsmuren var av alla slags sköna ädelstenar. Den första grundstenen var av jaspis, den andra av safir, den tredje av kalcedon, den fjärde av smaragd, 20 den femte av sardonyx, den sjätte av karneol, den sjunde av krysolit, den åttonde av beryll, den nionde av topas, den tionde av krysopras, den elfte av hyacint och den tolfte av ametist. 21 De tolv portarna var tolv pärlor, varje port av en enda pärla. Och den breda gatan genom staden var av rent guld, som var som genomskinligt glas.

22 Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, allhärskaren, är dess tempel, han och Lammet. 23 Och staden behövde varken sol eller måne för att få ljus, ty Guds härlighet lyser över den, och Lammet är dess lampa, 24 och folken skall leva i detta ljus. Jordens kungar kommer med all sin härlighet till den staden, 25 och dess portar skall aldrig stängas om dagen – natt blir det inte där. 26 Och allt dyrbart och härligt som folken äger skall föras dit. 27 Aldrig skall något orent komma in där och inte heller någon som handlar skändligt eller lögnaktigt utan bara de som Lammet har skrivna i livets bok.

22 1 Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och Lammets tron. 2 Mitt på den stora gatan, med floden på ömse sidor, stod livets träd, som bär frukt tolv gånger om året och ger sin skörd varje månad, och trädets blad är läkemedel för folken. 3 Och ingen förbannelse skall finnas mer. Guds och Lammets tron skall stå i staden, och hans tjänare skall tjäna honom. 4 De skall se hans ansikte, och de skall bära hans namn på sin panna. 5 Och det skall inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem. Och de skall vara kungar i evigheters evighet.

Avslutning

6 Och han sade till mig: ”Dessa ord är trovärdiga och sanna. Herren, som är en Gud för profeternas andar, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart skall ske. 7 Se, jag kommer snart. Salig den som tar vara på profetians ord i denna bok.”

8 Jag, Johannes, är den som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett det föll jag ner för att tillbe ängeln som hade visat det för mig. 9 Men han sade till mig: ”Nej, inte så. Jag är Guds tjänare liksom du och dina bröder profeterna och alla de som tar vara på orden i denna bok. Gud skall du tillbe.” 10 Och han sade till mig: ”Försegla inte orden i denna boks profetior, ty stunden är nära. 11 Den som gör orätt skall fortsätta att göra orätt och den som är oren fortsätta att orena sig, och den rättfärdige skall fortsätta att leva rättfärdigt och den helige att helga sig.

12 Se, jag kommer snart och har med mig lön att ge åt var och en efter hans gärningar. 13 Jag är A och O, den förste och den siste, början och slutet.

14 Saliga de som tvättar sina kläder rena. De skall få tillgång till livets träd och få gå in i staden genom dess portar. 15 Men utanför är hundarna och trollkarlarna och horkarlarna och mördarna och avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen och lever i den.

16 Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta i församlingarna. Jag är skottet från Davids rot och hans ättling, den strålande morgonstjärnan.”

17 Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det skall säga: ”Kom!” Och den som törstar skall komma. Och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten.

18 Jag vittnar för var och en som hör profetians ord i denna bok: Om någon tillfogar något skall Gud tillfoga honom de lidanden som det står om i denna bok. 19 Och om någon tar bort något av orden i boken med dessa profetior skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden, som det står om i denna bok. 20 Han som vittnar om detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus.

21 Nåd från herren Jesus åt alla.