söndag, september 15, 2019

Ungdomens Ark

Föreningen Ungdomens Ark avvecklades när Enköpings kommuns samordnare för kamp mot drogmissbruk och kriminalitet ansåg att jag utgjorde ett hinder för samarbete.

Skälet var min kritik mot islam här i bloggen, vilket brottssamordnaren ansåg vara provocerande för målgruppen!

Tänk efter vad det innebär!

Brottssamordnaren ansåg att de kriminella tar anstöt av kritik mot islam!

Därmed har brottssamordnaren fastställt roten till kriminaliteten vilket enligt min ringa mening är en kategorisering och grov generalisering.

Jag övervägde att gå i polemik publikt men avstod eftersom genmäle efter en naiv och vilsen tjänstemans inkompetenta utspel, vore att sänka sig till dennes nivå.

Allt i bloggen om Ungdomens Ark här ◄klicklänkGängkriminaliteten


Agrell: Vi måste agera för att rädda landet

Det är den inre väpnade konfliktens destruktiva dynamik som vi måste uppmärksamma och bekämpa, skriver Wilhelm Agrell.

Det är den inre väpnade konfliktens destruktiva dynamik som vi måste uppmärksamma och bekämpa, skriver Wilhelm Agrell. Foto: TT

Samhällets våldsmonopol, själva kännetecknet för en suverän fungerande statsmakt, har bit för bit gröpts ur och finns inte längre. Det väpnade kriminella våldet får effekter som alltmer liknar terrorismens, skriver seniorprofessor Wilhelm Agrell.

Allvarliga samhällshot kan antingen ha formen av plötsliga och uppenbara händelser eller växa fram mer gradvis och smygande. De plötsliga förloppen kan komma överraskande och mer eller mindre ta samhället på sängen men också de gradvis framväxande hoten kan få samma effekt. Samhället varseblir här inte vad som är på väg, tittar bakåt i stället för framåt och tar alltför länge skydd bakom en känsla av fortsatt normalitet. För lite och för sent lyder det ordspråk som beskriver följderna. De bagatelliserade, svårgripbara eller alltför osannolika hoten blir inte föremål för skyddsåtgärder förrän i efterhand, då de redan kan vara överspelade, som med de alltför sena åtgärderna mot strömmen av frivilliga till IS.

Sverige har drabbats av ett ökande och allt grövre kriminellt våld. Denna utveckling är inte ny men betraktades länge som ett lokalt ordnings- och säkerhetsproblem. Det förändrade kriminella våldet kan beskrivas med statistik men återspeglas också i en ökad oro bland politiker, myndighetsföreträdare och stora medborgargrupper.

Läget i de våldsutsatta områdena beskrivs ibland som en krigszon och i de ögonblick som skjutningar och sprängningar inträffar är det krigszonens referensramar som osökt äger giltighet, de trasiga fasaderna, skjutna liggande på trottoaren. Hänvisningen till krig är kanske överdriven och alarmistisk men fenomenet inre väpnad konflikt kan bidra till att synliggöra dynamiken i ett skeende med stor destruktiv potential för ett samhälle.

I den typiska inre väpnade konflikten bekämpar olika grupper varandra och i varierande grad en statsmakt som helt eller delvis förlorat sitt våldsmonopol. Denna samhällshotande effekt är egentligen långt viktigare än antalet dödsoffer på årsbasis, något som terrorismen illustrerar. Dessa inre väpnade konflikter har, oberoende av hur deras drivkrafter ser ut, ett antal återkommande särdrag.

Ett första sådant särdrag är våldströskeln, eller snarare trösklarna. Det är mycket lättare för parterna i en konflikt att gripa till och eskalera våldet än att backa tillbaka till en lägre våldsnivå. De eventuella spärrar som funnits släpper, och våldet blir sedan sin egen mening och drivkraft och saboterar ofta försök att medla och på annat sätt dämpa konflikten. Detta är en observation från Libanon på 1970- och 80-talet, Balkankonflikterna på 1990-talet och Syrien efter den arabiska våren 2011, bara för att nämna några exempel.

Ett andra återkommande särdrag är att den inre väpnade konflikten påverkar och i förlängningen slår sönder elementära samhällsfunktioner och människors vardag och i extremfallen deras överlevnadsmöjligheter, något som förr eller senare resulterar i flykt, där de som i tid varseblir konfliktutvecklingen och har materiella och mentala förutsättningar är de som flyr först.

Vägen in i den inre väpnade konflikten och det upptrappade våldet är sällan entydig och kan innehålla episoder av mer eller mindre absurd normalitet, som när värnpliktiga ur den federala jugoslaviska armén som stred mot kroatiska styrkor köade på ett kroatiskt bankkontor för att lyfta sin dagpenning, som de brukade göra.

Nu skjuts det på våra gator och sprängs i våra bostadsområden, men vi kan fortfarande köra och handla i shoppingcentret och om det funnits några öppna bankkontor skulle vi säkert kunnat ta ut pengar där. Är detta bara som vanligt, så som det sett ut i så många länder under så lång tid och ett utslag av att Sverige helt enkelt håller på att ”normaliseras”, här som på många andra områden?

Det är kanske så, men detta är i så fall också en viktig del av själva problemet. Sverige har varit. och har upplevts som, ett tryggt och säkert land. Medborgarna har länge tagit detta mer eller mindre för givet och det har staten också gjort. Våldsutvecklingen har därför kunnat pågå alltför länge och gå alltför långt innan varningssignalerna trängt igenom och motåtgärder börjat sättas in. Det dröjde länge innan ens den grova organiserade brottslighetens direkta attacker mot rättssystemet definierades som ett samhällshot.

Det finns efter de senaste skjutningarna en växande varseblivning av att det som pågår inte bara är ”de andras” våld, interna uppgörelser, utan något som i lika hög grad som de direkta attackerna på rättssystemet utgör ett hot mot hela samhället. Våldet blir inte bara allt brutalare och upptrappat, offren kan bli vem som helst som råkar komma i vägen eller vem som helst som uppfattas stå i vägen. För varje tomhylsa som slamrar i gatan skjuts Sverige i sank.

Det vi tvingas bevittna är ett slags smygande lågintensiv väpnad konflikt som är mer än bara ett stegvis ökande våld. Samhällets våldsmonopol, själva kännetecknet för en suverän fungerande statsmakt, har bit för bit gröpts ur och finns inte längre. Samhällets institutioner har reducerats till en av många våldsutövande aktörer. Det väpnade kriminella våldet får i detta avseende effekter som alltmer liknar terrorismens och muterar i värsta fall i en sådan riktning där gränsen mellan de två suddas ut. Allt detta är djupt oroande och ohållbart, landet brister sönder i ett mycket fundamentalt avseende.

Det riktigt allvarliga handlar alltså inte om läget här och nu, som är illa nog, utan om vart vi är på väg. Det är den inre väpnade konfliktens destruktiva dynamik som vi måste uppmärksamma och bekämpa om landet, det land som vi vill leva i, skall kunna räddas. Allt detta är sådant som borde ha uppmärksammats och motverkats medan tid var. Det som nu krävs nu är en krishantering där motåtgärderna är inriktade på den hoteskalation vi ännu inte upplevt och vill slippa behöva uppleva.

Wilhelm Agrell
seniorprofessor i underrättelseanalys vid Lunds Universitet


lördag, september 14, 2019

Knutby säsong 7 avsnitt 4

Åsa Jacobsson – Björk – Waldau kallades omväxlande Kristi Brud och Drottning Tirsa i Knutbysekten.

Hennes lydiga lakejer Peter Gembäck, Urban Fält, PA Waldau, P Waldau, Kim Wincent och Helge Fossmo genomförde hennes brutala agenda som innebar såväl fysiskt som psykiskt våld.

Den här sortens mänskligt avskum får sina straff med tiden även om inte juridiken fäller dem.

Deras vänner dömer dem hårdare.

Allt om Knutbysekten här ◄klicklänk


fredag, september 13, 2019

Ansvar för livet


Dawarörelsen moské i Uppsala

Om dawahrörelsen

Mera om dawahrörelsen

Ännu mera om dawahrörelsen


Som ett slags ironi samlades i helgen tusen muslimska män i Norrköping där kvinnor var portförbjudna, samtidigt som Nordiskt Forum drog feminister från världens alla hörn till Malmö.

De muslimska männen träffades för att be, diskutera islam och äta mat i den så kallade Dawa-rörelsens regi.

Egentligen inget märkligt i religionsfrihetens och föreningsfrihetens Sverige.

Men när Norrköpings tidningar intervjuade en av deltagarna, Akmal Hyder, som till vardags tjänstgör som ekonomiprofessor på Högskolan i Gävle och han gav uttryck för sitt kvinnoförakt genom att vägra ta den kvinnliga reportern i hand (men det gick bra att hälsa på den manliga fotografen) reser sig en mängd frågetecken på högkant.

Hur är det över huvud taget möjligt att inneha en professur på ett av de högre lärosätena, med den inställningen?

Har Akmal Hyders kvinnosyn aldrig kommit till uttryck tidigare? Han har ändå varit anställd sedan 2006 och tidigare arbetat på Mittuniversitetet.

När han dessutom förklara sig med att " jämställdheten överdrivs i Sverige och att den till och med blivit som en religion för er" är ett rimligt antagande att han dagligdags brottas med sitt samvete kontra kvinnliga studenter som tar sina rättigheter för givna och aldrig skulle acceptera att särbehandlas eller nonchaleras.

Man kan också undra varför han pratar om "er". Akmal Hyder kom till Sverige 1978. Som statligt anställd borde han tala om "oss".

Svante Brunåker, chef för Akademin för utbildning och arbete, som företagsekonomin lyder under, försäkrar att jämställdhetsarbetet genomsyrar hela högskolans arbete och att varken religiösa eller politiska preferenser får göra något avtryck i forskning eller undervisning.

Brunåker har heller aldrig fått några klagomål. Rent kollegialt hälsar man aldrig på varann genom handskakning på Högskolan i Gävle (Arbetarbladet.se).

Men är det någon garanti? En student befinner sig per automatik i underläge gentemot sin professor. Kvinnliga kollegor kanske bara undviker Akmal Hyder?

Vid en närmare koll på ekonomiprofessorns specialitet, visar det sig att han driver två forskningsprojekt varav ett handlar om: Hållbara affärsrelationer i kulturellt avlägsna länder där han undersöker kulturella skillnader och tillämpningen av affärsrelationer vid internationella etableringar i syfte att utveckla en nätverksteori.

Intressant. Men omfattas inte hälften av befolkningen? Rimligtvis tar det väl stopp redan vid första mötet om det är en kvinna som representerar Sverige. Det är svårt att inleda affärsrelationer om man inte ens kan hälsa på varann eller ens vara i samma rum som man och kvinna.

Religionsfriheten är och ska vara stark i Sverige. Den är grundlagskyddad. Men i vårt sekulariserade samhälle är jämställdheten mellan könen, att flickor och pojkar har samma rätt till utbildning och chanser i yrkeslivet, lika viktiga.

Väl medveten om att detta inte är någon allmän uppfattning i många andra länder, kan vi aldrig vika oss på den punkten.

Vad statsanställda har för religionsuppfattning är egentligen inte adekvat. Så länge det inte påverkar yrkesutövningen.

Akmal Hyders kvinnosyn måste vara helt oförenlig med svenskt universitetsväsende.

Som den absoluta kontrasten till Akmal Hyder kan internationella gäster på Nordiskt Forum noteras: Amina Wadud, USA, som var första kvinna att leda en könsneutral muslimsk fredagsbön. Och Sampat Pal Devi som grundade det indiska Gulabigänget som skyddar kvinnor och flickor mot överfall och barnäktenskap.

De kanske borde ha träffat varann.

onsdag, september 11, 2019

Nine Eleven WTC

Glöm inte!
Förlåt inte!
Hämnas inte!Partiet Nyans

Mikail Yüksel, en av flera religiösa extremister som har sparkats ut ur riksdagspartierna, startar ett islamistiskt parti.

Som partiledare vill han ha Mehmet Kaplan och som ankare Yasri Khan

Sannolikt kommer partiet nyans dra till sig tokparet Aldebe, Abdirizak Waberi och några utvisningsdömda imamer som inte kommer att bli utvisade.


Tillsammans med det subversiva partiet Hizb ut-Tahrir kan de mobilisera minst 15% av väljarkåren med offerkoftor som partiuniformer.

Dessa hattifnattar representerar en brutal bakåtsträvar-ideologi!

I alla länder som  domineras av islam, motarbetas demokrati, jämställdhet, jämlikhet, religionsfrihet, samkönad kärlek, konfessionsfri utbildning, tryckfrihet, kvinnors likställdhet med män, religionsfrihet och positiv inställning till kristna!

Områden där islam ännu inte dominerar politiken kallas dar al harb på arabiska vilket betyder ungefär krigets boning.


måndag, september 09, 2019

Isis Osiris och Horus


Bilden nedan är från valvet i koret i Vårfrukyrkan


fredag, september 06, 2019

Ibn Rushd

DN


Ibn Rushd representerar en ideologi som avvisar demokrati, jämställdhet, jämlikhet, religionsfrihet, samkönad kärlek, konfessionsfri utbildning, tryckfrihet,religionsfrihet och inställning till kristna!

Åknesfjället Storfjorden Tsunami

En naturlig händelse som kommer att kallas naturkatastrof när den sker.

Bebyggelse nära en fjord som alla vet kommer att drabbas av en massiv tsunami är den verkliga katastrofen.

Katastrofal kortsiktighet och ren dumhet!

YLEtorsdag, september 05, 2019

Vänsterpartiets ideologiska kollaps

Vänsterpartiledarna har gått från att vara arbetarnas
skyddsänglar till att vara skamsvinens skyddsänglar!

Skamsvinen är de skitstövlar som under täckmanteln hederskultur förtrycker hustrur, döttrar och systrar.

Det som de politiskt korrekta kallar hederskultur är egentligen en skamkultur för skamsvinen har ingen heder. De har bara skam över att ha förlorat kontrollen över sina ägodelar kvinnorna.

Skammens förnedrande nederlag kompenserar de genom att visa de andra svinen hur de återställer familjens heder.fredag, augusti 30, 2019

Gängkriminaliteten


För en tid sedan hade jag ett långt samtal med en pensionerad polischef från en av Sveriges största kommuner.

Vi talade om möjligheterna att få bukt med gängkriminaliteten och samtalets slutsats var uppgivenhet.

Det enda som kan knäcka buset är punktmarkering av samtliga kända brottslingar.

Problemet med det är att då punktmarkerar brottslingarna poliser, åklagare, domare och andra som upprätthåller lagen.

Det värsta är att skitstövlarna ger sig på barn och barnbarn till lagens tjänstemän!

Det är sällan direkt våld men konsekvent hot om våld vilket är katastrofalt för barntryggheten.

Möjliga medel är följande:

1. Ett totalt förbud mot ansiktsmaskering på offentlig plats. Det ska även gälla hjälmar som hojåkare använder och religionsutövare med kulturellt ansiktstäckande.

1b. De enda som får täcka ansiktet är de med lagreglerat våldsmonopol som ska bekämpa buset.

2. Vi behöver en kraftfull anonym polisenhet med befogenhet att gripa kända brottslingar i förebyggande syfte.

3. Det behövs civila poliser som närstuderar fritidsgårdar och andra samlingsplatser.

Statsministern
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/statsminister-stefan-lofven-om-valdsspiralen

torsdag, augusti 29, 2019

Meningen med livet – Meningen med allt.

Enligt Douglas Noel Adams H2G2 kan det vara 42 men jag tror att meningen med livet är det vi formar våra liv till.onsdag, augusti 28, 2019

Livspusslet

Jag antar att de flesta människor under sin livstid, lägger ett livspussel.

Mitt livspussel har reviderats några få gånger.

Bitar som jag har lagt och senare funnit att de inte passar riktigt bra, har jag bytt ut och lagt de gamla i en låst låda så att endast jag kan studera dem för att se hur de blev fel.

En del av pusselrevideringarna har varit svårhanterade men när jag studerar hela pusslet efteråt känns det rätt.

Jesus

Jag växte upp i ett hem där kristendomen var en naturlig grundbult i tillvaron.
Om tillvaron kunde beskrivas som en kub var alltså en av fyra grundbultar tron på Jesus Kristus.

Kubens innehåll är allt det som händer i livet.

En annan grundbult var självförsörjningen. Marken och djuren gav mat och dryck. Skogen gav pengar till räkningarna för elektriciteten.

En tredje grundbult var den sociala tryggheten genom släktbanden, kyrkan och föreningslivet.

Den fjärde grundbulten var naturens finurliga skönhet.

Kristendomen som fundament var naturlig ända fram till 90-talet då jag började ifrågasätta allt religiöst som vidskepelse.

Jag köpte böcker om kristendomsforskning för att få veta om Jesus bara är en myt.

Två av böckerna gav mig många uppslag till vidare forskning. Där finns källhänvisningar som ledde mig till Kungliga Biblioteket och till Carolina Rediviva.


Det var en jobbig tid när allt som tidigare var viktig trygghet, skulle ifrågasättas och motbevisas.

Under tiden var jag ändå aktiv i Kyrkan.

2010 hände det som förändrade allt.

Mitt barnbarn Jonny lämnade mitt livsrum.

In kom prästen Anna som med sin milda vishet visade mig vägen tillbaka.

Hon lärde mig att läsa livskartan utan förutfattade villkor.

Nu bryr jag mig inte om att ifrågasätta autenticiteten i beskrivningen av Jesus.

Det räcker mer än väl med allt det goda som följer med budskapet som tillskrivs Jesus Kristus.


En prästs reflektion


måndag, augusti 26, 2019

Gud är rimlig

Jag vet absolut inget om Gud, men det gör ingen annan levande människa heller!

Jag tror på en övergripande kraft utanför tid och rum. Den kraften är för mig Gud.

En allsmäktig gud är naturligtvis gud för alla livsformer i evig oändlighet. Enligt den hypotesen skapar och förvaltar Gud allt liv och all materia i hela universum med alla dess miljontals planeter som kan bebos av olika livsformer.

Tanken att Guds ande tar plats i en människokropp känns inte orimlig om än svårbegriplig men kanske tar Gud plats i alla livsformer när intelligent reflektion har utvecklats hos de olika arterna.

Tankarna på en enda allsmäktig gud formades hos människor för flera tusen år sedan hos ett folkslag i Mellanöstern.

Det är rimligt att dessa människor såg sig som "Guds utvalda folk" eftersom "de andra" hade flera gudar.

Det vimlade av profeter hos Folket och en del förutsade ankomsten av en frälsare, en smord. Messias.

Så hände det för drygt tvåtusen år sedan!

Jesus föddes.

Han levde en kort tid och var förkunnare under tre år fram till sin död på korset.

Väldigt många har skrivit om Jesus men inget tyder på att Jesus själv skrev något om sin lära.

Så avrättades Jesus och återuppstod som genom ett mirakel.

Det är svårt att begripa hur det gick till men inte orimligt med tanke på att ett minst lika stort mirakel sker varje sekund över hela Jorden!

När en ny människa föds kan det biologiska skeendet på ett hyfsat sätt förklaras men hur ett helt nytt medvetande föds är oförklarligt,

Varje människa föds med förutsättningar för en kreativ förmåga till abstrakt tänkande.

Varje ny människa har ett individuellt medvetande.

Det är det största miraklet som upprepas och upprepas och upprepas i oändlighet.

Det accepterar vi som rimligt för att det är meningslöst att försöka reda ut hur det går till.

Det bara är så!


Det som känns fullständigt orimligt är att en allsmäktig nåderik och barmhärtig gud utser en människa till sitt sista sändebud till alla folk i alla tider på hela Jorden.

Det känns orimligt att en barmhärtig och nåderik gud dikterar sitt sista budskap till en människa som anbefaller dödandet av alla människor som inte tror på hans gud.

Denna befängda idé avfärdar jag som nonsens!

Extra stolligt blir det när det är uppenbart att "sändebudet" var ensam med den ängel som förmedlade gudens sista budskap till mänskligheten.

Ingen annan människa kunde bekräfta det hela och ändå gick det hem hos berörd klan och resten är historia – en bisarr historia!

Gudspartikeln – Higgs boson


Higgs partikel är en teoretisk konstruktion!

Genierna i CERN har bestämt sig för att de vet mer än vad de kan verifiera.

Sitt hävdade vetande baserar de på att de har löst standardmodellens mysterium med hjälp av den dynamiska konstanten QNär tankarna flyger fritt ser jag hur CERN-genierna betraktar partikelfysiken ungefär som Michelangelo såg Gud och Adam


 Allt i bloggen om livets och materiens minsta förmodade element ◄klicklänk

 Teorierna om gudspartikeln ger CERN miljardbidrag!

söndag, augusti 25, 2019

Islam del 666


Lindströms bild

Jag känner bara sympatiska muslimer och jag tror inte att någon av dem har reflekterat över islams innebörd.

Grundstenen i islam är profeten Muhammed och Muhammed var en krigsherre som ansvarade för tusentals människors död.

De muslimer som över huvud taget vågar diskutera Muhammed, hävdar att allt hans dödande var självförsvar vilket innebär att Muhammeds krigsmakt självförsvarade sig genom hela den arabiska halvön och halva Afrika.

När denna orimlighet blir odiskutabel upphör vänskapen så vi kommer aldrig till hur det ser ut i alla samhällen där islam har den politiska makten.

Alla politiskt korrekta  bör Studera alla länder som domineras av islam!

Beakta dessa länders förhållande till demokrati, jämställdhet, jämlikhet, religionsfrihet, samkönad kärlek, konfessionsfri utbildning, tryckfrihet,religionsfrihet och inställning till kristna!

Det bör räcka så men sunt förnuft kvävs varje gång islams fundament och innehåll diskuteras.

Det här är en av nästan 300 svärdsverser i koranen.

SAHIH INTERNATIONAL

And when the sacred months have passed, then kill the polytheists wherever you find them and capture them and besiege them and sit in wait for them at every place of ambush. But if they should repent, establish prayer, and give zakah, let them [go] on their way. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful.
Kompetensregnet 2015


När Sveriges desinformationstekniker arbetar är lögnen ett tillåtet redskap för att cementera den politiska korrektheten.