tisdag, juni 26, 2018

Tiggarna


Om svensk lag ska gälla lika för alla som uppehåller sig i Sverige, bör det här också gälla tiggarna.


Det gäller uppehållsrätt och markockupation.

UNHCR

Uppehållsrätt i högst tre månader

Enligt rörlighetsdirektivet har unionsmedborgare rätt att uppehålla sig i upp till tre månader i en annan medlemsstat än den där han eller hon är medborgare, utan några andra krav än att inneha ett giltigt pass eller nationellt identitetskort. Uppehållsrätten går dock förlorad om personen i fråga utgör en belastning för den mottagande medlemsstatens sociala trygghetssystem.

Familjemedlemmar, som inte själva är unionsmedborgare, har rätt att uppehålla sig i samma medlemsstat om de innehar ett giltigt pass.

Uppehållsrätt i mer än tre månader

Under vissa villkor har unionsmedborgare även rätt att uppehålla sig mer än tre månader i en annan medlemsstat än den där han eller hon är medborgare. Detta gäller om personen är anställd eller egenföretagare i den mottagande medlemsstaten, har tillräckliga tillgångar för att inte bli en belastning för den mottagande medlemsstatens sociala trygghetssystem under vistelsen, samt har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i den mottagande medlemsstaten, eller bedriver studier eller genomgår en yrkesutbildning vid en erkänd institution, samt innehar en heltäckade sjukförsäkring som gäller i den mottagande medlemsstaten och avger en förklaring eller motsvarande om att han eller hon har tillräckliga tillgångar för att försörja sig själv.

Familjemedlemmar till ovanstående unionsmedborgare har rätt att uppehålla sig i samma medlemsstat under samma tid oavsett om de själva är unionsmedborgare eller inte.[5] De har även rätt att ta anställning eller inleda verksamhet som egenföretagare.

Om en person upphör att vara anställd eller egenföretagare behåller unionsmedborgaren ändå sin status som anställd eller egenföretagare om unionsmedborgaren har drabbats av tillfällig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall, har drabbats av ofrivillig arbetslöshet efter mer än ett års anställning och har anmält sig som arbetssökande vid en behörig arbetsförmedling, eller inleder en yrkesutbildning.

Även personer som blir arbetslösa inom tolv månader har rätt att behålla sin status som arbetstagare i ytterligare minst sex månader.

Medlemsstaterna har rätt att kräva att personer som uppehåller sig längre än tre månader registrerar sig hos de nationella myndigheterna. Utöver giltig resehandling får myndigheterna endast kräva att personen uppvisar de handlingar som styrker att han eller hon åtnjuter uppehållsrätt, till exempel ett anställningsavtal. De nationella myndigheterna ska enligt rörlighetsdirektivet utfärda ett bevis om registrering. Motsvarande bestämmelser gäller för familjemedlemmar som är unionsmedborgare. Andra familjemedlemmar måste ansöka om uppehållskort, som utfärdas av de nationella myndigheterna.Inga kommentarer: