måndag, maj 13, 2019

Koranens historiaKälla

(1) Ingen kanoniserad Koran existerade under Muhammeds livstid.

(2) Många muslimer som kunde Koran dog under kriget i Yamama.

(3) Zaid ibn Thabit fick samla ihop Koranen från djurskinn, ben, blad och minnet av människor under Abu Bakrs styre.

(4) Koranen som Zaid ibn Thabit samlade hamnade i Umar Ibn al-Khattabs händer efter Abu Bakrs död. Därefter i Hafsas händer.

Zaid ibn Thabit var dock inte den enda som samlade ihop Koranen. Andra personer som Ubayy ibn Ka'b och Ibn Masud samlade också Koranen och hade sina egna manuskript.

Den senare muslimska auktoriteten Ahmad von Denffer nämner i sin bok Ulum al Qur'an om hur många som samlade ihop Koraner:

"Det finns många indikationer i hadith litteraturen att flera av Profetens Kompanjoner hade förberett sina egna skriftliga samlingar av uppenbarelsen. Den mest kända bland dessa är från Ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'b och Zaid bin Thabit. En lista av de Kompanjonerna vilka har sagts hade sina egna skriftliga samlingar ingår följande: Ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'b, 'Ali, Ibn 'Abbas, Abu Musa, Hafsa, Anas bin Malik, 'Umar, Zaid bin Thabit, Ibn Al-Zubair, 'Abdullah ibn 'Amr, 'A'isha, Salim, Umm Salama, 'Ubaid bin 'Umar. Det är också känt att 'A'isha och Hafsa hade egna manuskript efter Profeten hade dött." (Ahmad von Denffer, Ulum al Qur'an, CHAPTER 2: Transmission of the Qur'anic Revelation, THE MASAHIF OF THE COMPANIONS, sid.46-47)

Ubay ibn Ka'b och Ibn Masud var dock två bland fyra som enligt Muhammed hade mest kännedom om Koranen:


Sahih Bukhari

Volym 6, Bok 61, Nummer 521

Berättad av Masriq: 'Abdullah bin 'Amr nämnde 'Abdullah bin Masud och sade, "Jag ska för alltid älska honom, för jag hörde Profeten säga: 'Ta (lära) Koranen från fyra: 'Abdullah bin Masud, Salim, Mu'adh och Ubai bin Ka'b.'" Sahih Muslim

Bok 031, Nummer 6031

Anas b. Malik rapporterade att Allahs Budbärare (må frid vara över honom) sade till Ubayy: Sannerligen Allah, den Upphöjd och Glamouröse, har befallt mig att recitera Koranen för dig, varpå han sade: (Har) Allah nämnt mitt namn för dig? Han sa: Allah har nämnt ditt namn för mig. Därefter började han fälla tårar (av glädje).

Detta påvisar Ubay ibn Ka'bs och Ibn Masuds autenticitet.

Ovannämnda data har alltså visat att flera personer, bland andra Ibn Masud och Ubayy Ibn Ka'b, hade egna Koraner samt att Zaid ibn Thabits manuskript av Koranen hade kanoniserats under Abu Bakrs tid som kalif.

Låt oss gå vidare. Efter Abu Bakrs död tog Umar ibn al-Khattab över kalifatet. Han regerade under åren 634-644 e.Kr. Efter Umar tog Uthman ibn Affan över makten och han regerade fram tills sin död, år 656 e.Kr. Uthman gjorde dock något oerhört oroväckande, vilket följande hadith får avslöja:

Sahih Bukhari

Volym 6, Bok 61, Nummer 510

Berättad av Anas bin Malik: Hudhaifa bin al-Yaman kom till Uthman vid den tid då folket i Sham och folket i Irak förde krig mot, för att erövra, Arminya och Adharbijan. Hudhaifa var rädd för deras (folket i Sham och Irak) skillnader i recitationen av Koranen, så han sade till Uthman, "O de Troendes chef! Bevara denna (muslimska) nation innan de skiljer sig åt vad gäller boken (Koranen) som Judar och Kristna gjorde förr." Så Uthman skickade ett meddelande till Hafsa sägande: "Skicka oss manuskript av Koranen så att vi kan framställa de Koraniska materialen i perfekta kopior och återlämna manuskript till dig." Hafsa skickat den till Uthman. Uthman berodrade sedan Zaid bin Thabit, Abdullah bin AzZubair, Said bin Al-As och AbdurRahman bin Harith bin Hisham att återskriva manuskript i perfekta kopior. Uthman sade till de tre männen från Quraish, "Om ni inte håller med Zaid bin Thabit om något i Koranen, då ska ni skriva den enligt Quraish dialekt, Koranen uppenbarades på deras modersmål." De gjorde det, och när de hade skrivit många kopior, återlämnade Uthman det ursprungliga manuskript till Hafsa. Uthman skickade sedan ut en kopia av vad de hade kopierat till alla muslimska provinser, och beordrade att alla andra Koraniska material, oavsett om skrivna i ofullständiga manuskript eller hela manuskript, ATT BRÄNNAS. Zaid bin Thabit fortsatte, "En Vers från Surat Ahzab missades av mig när vi kopierade Koranen och jag brukade höra Allahs Apostel recitera den. Så vi sökte efter den fann den med Khuzaima bin Thabit Al-Ansari. (Versen var): 'Bland de troende finns det män som har varit sanna i deras förbund med Allah.'" (33.23) Det fanns många textuella variationer av Koranen under Uthmans kalifat. Detta ledde till att Uthman lånade den Koran som Zaid ibn Thabit hade samlat och som var bevarad med Hafsa. Uthman kopierade den och lämnade sedan tillbaka den till Hafsa. Denna kopia kom vidare att blir Uthmans Koranen, vilken han kopierade och sände ut till olika muslimska nationer. Därefter beordrade Uthman att alla andra Koraner, vare sig fulla manuskript eller fragment, skulle brännas. Det är Uthamns Koran som är grunden till de Koraner som cirkulerar i våra händer idag. Ha i minne att Uthman även kom att bränna Ibn Masuds, Ubay ibn Ka'bs och andra personers Koraner, fastän dessa var tillförlitliga enligt Muhammed!

Notera följande hadith som säger att Ibn Masud kunde recitera mer än 70 kapitel ur Koranen, utan att göra ett enda fel och att Muhammeds kompanjoner visste att han var den som hade bäst kunskap om Koranen:

Sahih Muslim

Bok 031, Nummer 6022

Abdullah (b. Masud) rapporterade att han (sa till sina kompanjoner att dölja sina exemplar av Koranen) och sade: Han som döljer något han kommer att frambringa det som han dolde på Domedagen, och sedan sade (han): Efter vems modell av recitation beordrar ni mig att recitera? Faktum är att jag reciterade mer än sjuttio kapitel av Koranen för Allahs Budbärare (må frid vara över honom) och Allahs Budbärares (må frid vara över honom) Kompanjoner vet att jag har bättre förståelse för Allahs Bok (än dem), och om jag skulle få veta att någon hade bättre kunskap än mig, då skulle jag ha gått till honom. Shaqiq sade: Jag satt i sällskap med Muhammeds (må frid vara över honom) Kompanjoner, men jag hörde inte att någon förkastade den (det vill säga, hans recitation) eller hittade fel i den.

Varför valde Uthman att bränna Ibn Masuds Koran? Hur kommer det sig att Uthman inte valde att utgå ifrån Ibn Masuds Koran med tanke på att Ibn Masud var mest respekterad?

Följande tradition säger att Ibn Masud, mitt ibland Muhammeds kompanjoner, säger att han är bättre än Zaid ibn Thabit vad gäller kunskap om Koranen och alla kompanjoner höll med:

"Folket har gjort sig skyldiga till bedrägeri vad gäller läsning av Koranen. Jag gillar att läsa den i enlighet med hans (Profetens) recitation som jag älskar mer än Zayd Ibn Thabit. (Jag svär) vid Honom vars sida det inte finns någon gud! Jag lärde mig mer än sjuttio kapitel från läpparna av Allahs Apostel, må Allah välsigna honom, medan Zayd Ibn Thabit hade två lockar och lekte med barn. Sedan sade han: (Jag svär) vid Honom vars sida det inte finns någon annan gud! Om jag känner någon som är mer insatt i Allahs Bok än mig, och om det finns kameler som kunde bära mig till honom, då ska jag gå till honom. Sedan gick Abdallah iväg. Shaqiq sa: Jag satt i sällskap med Allahs Apostels, må Allah välsigna honom, Kompanjoner, och andra men ingen motsade hans (Abdallahs) uttalande." (Ibn Sa'd, Al-Tabakat al-Kabir, vol.2, sid.444)

Viktigt att nämna är att även Zaid ibn Thabits Koran, som fanns hos Hafsa, kom att förstöras efter Hafsas och Uthmans död av Marwan som var guvernör i Medina:

"Abu Bakr hade gjort en enda kopia från de olika muntliga och skriftliga materialen. Denna kopia bevarades senare av Umar och sedan av hans dotter Hafsa. 'Uthman lätt många kopior framställs av denna kopia och skickade dem till olika platser i den muslimska världen, medan den ursprungliga Suhuf återlämnades till Hafsa och förblev med henne fram till hennes död. Marwan b. Hakam (d. 65/684) lät senare, enligt en rapport hos Ibn Abi Dawud, hämta in den (Koranen) från hennes arvingar och förstörde den, förmodligen för att han fruktade att den kunde bli orsak till nya konflikter." (Ahmad von Denffer, Ulum al Qur'an, CHAPTER 2: Transmission of the Qur'anic Revelation, THE MUSHAF OF 'UTHMAN, sid.56)

Vem gav Marwan tillåtelse att förstöra Zaid ibn Thabits Koran? Varför förstördes den? Varför valde Marwan att bränna Zaid ibn Thabits Koran om den var identisk med Uthmans? Detta indikerar att Uthmans och Zaid ibn Thabits Koraner inte alls var identiska.

Den enda Koranen som nu fanns tillgänglig var Uthmans version och det sägs att det är denna version som är grunden för den Koran som cirkulerar i våra händer idag.

Ahmad von Denffer hävdar vidare att Uthmans version är identiskt med den som "uppenbarades" till Muhammed:

"Denna version av texten, även känd som 'Mushaf Uthman' utgör i själva verket sahaba (kompanjonernas) ijma' (konsensus), vilka alla var överens om att den innehöll vad Muhammed hade hämtat som uppenbarelse från Allah." (Ahmad von Denffer, Ulum al Qur'an, CHAPTER 2: Transmission of the Qur'anic Revelation, THE MUSHAF OF 'UTHMAN, sid.56)

Detta är ett falskt påstående. En närmare titt på dagens Koranen visar att den är ofullständig och inte identisk med den som "uppenbarades" till Muhammed. Här följer ett fåtal exempel på verser som "uppenbarades" till Muhammed men som vi inte finner i Uthmans Koran:

1. Steningsversen fattas i dagens Uthmanska version av Koranen fastän den "uppenbarades" och var del av Koranen under Muhammeds tid:

Sahih Bukhari

Volym 8, Bok 82, Nummer 816

Berättad av Ibn 'Abbas: 'Umar sade, "Jag fruktar att efter att en lång tid har passerat, kommer folk att säga, "Vi finner inte Steningsversen (stening till döds) i den Heliga Boken", och därmed kan de gå vilse genom att utlämna en skyldighet som Allah har uppenbarat. Ja! Jag bekräftar att straffet av Stening ska utfärdas på honom som begår olagligt samlag, om han redan är gift och om brottet bevisas genom vittnen eller graviditet eller bekännelse." Sufyan fortsatte, "Jag memorerade detta denna skildring på detta sätt." 'Umar fortsatte, "Allahs Apostel utfärdade utan tvekan straffet av Stening, och vi gjorde det efter honom."

Se även:

"Gud sände Muhammed och sände ner Skriften till honom. Delar av vad han sände ner var texten om stening, vi läste det, och vi utfärdade det. Aposteln stenade och vi stenade efter honom. Jag fruktar att människor i framtiden kommer att säga att de inte finner stening i Guds bok och kommer därmed att gå vilse genom att utlämna en skyldighet som Gud har sänt ner. Sannerligen, stening i Guds bok innebär dödstraff som utfärdas på gifta män och kvinnor som begår äktenskapsbrott." (Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, sid.684)

2. Amning av vuxna män fattas i dagens Uthmanska version av Koranen fastän den "uppenbarades" och var del av Koranen:

Enligt Islam är det förbjudet för en muslimsk kvinna att umgås socialt med en okänd man. Vill hon umgås med honom socialt måste mannen först bli sexuellt förbjuden (mahram) för kvinnan. En man blir mahram om han är kvinnans man, far, bror, son eller nära släkt. Men en man kan även bli mahram genom att hon ammar honom. En kvinna kan alltså ge sitt bröst till en fullvuxen man och på så sätt göra honom mahram. Enligt följande hadith "uppenbarades" denna regel till Muhammed och var en del av Koranen:

Sahih Muslim

Bok 008, Nummer 3421

'A'isha (må Allah vara nöjd med henne) rapporterade att det har uppenbarats i den Heliga Koranen att tio tydliga amningar göra äktenskapet olagligt, sedan upphävdes den (och ersattes) med fem amningar istället och Allahs Apostel (må frid vara över honom) dog och den (amningsversen) (fanns) innan dess i den Heliga Koranen (och reciterades av muslimer).

Ovannämnda data är nog för att påvisa att den Uthmanska version av Koranen inte är identisk med den Koranen som "uppenbarades" till Muhammed. Det finns mer. Enligt Muhammed "uppenbarades" sju olika Koraner:

Sahih Bukhari

Volym 6, Bok 61, Nummer 513

Berättad av 'Abdullah bin 'Abbas: Allahs Apostel sade, "Gabriel reciterade Koranen till mig på ett sätt. Jag begärde honom (att läsa den på annat sätt), och fortsatte att be honom att recitera den på andra sätt, och han reciterade den på flera sätt tills han slutligen reciterade det på sju olika sätt."

De sju Koranerna var olika. Skillnaderna var markanta och innehöll förmodligen olika uttryck och meningsuppbyggnader:

Sahih Bukhari

Volym 6, Bok 61, Nummer 514

Berättad av 'Umar bin al-Khattab: Jag hörde Hisham bin Hakim recitera Surat Al-Furqan under Allahs Apostels livstid och jag lyssnade på hans recitation och märkte att han reciterade på flera olika sätt som Allahs Apostel inte hade lärt mig. Jag var på väg att hoppa över honom under hans bön, men jag kontrollerade mitt temperament, och när han hade avslutat sin bön, lindade jag hans överklädsel runt hans hals och stöp honom med det och sade, "Vem har lärt dig den Sura jag hörde dig recitera?" Han svarade: "Allahs Apostel lärde mig den." Jag sa, "Du har sagt en lögn, för Allahs Apostel har lärt mig den på ett annat sätt." Så jag släpade honom till Allahs Apostel och sade (till Allahs Apostel), "Jag hörde den här personen recitera Surat Al-Furqan på ett sätt som du inte har lärt mig!" Allahs Apostel sade: "Släpp honom, (O 'Umar!) Recitera, O Hisham!" Han reciterade på samma sätt som jag hörde honom recitera. Då sade Allahs Apostel, "Det uppenbarades på detta sätt", och fortsatte, "Recitera, O 'Umar!" Jag reciterade det som han hade lärt mig. Allahs Apostel sade, "Det uppenbarades på detta sätt. Denna Koran har uppenbarats för att reciterade på sju olika sätt, så recitera den på det (sättet) som är lättare för dig (eller läst så mycket av den som är enkelt för dig.

Vart är dessa sju Koraner? Somliga muslimer försöker bortförklara detta genom att hävda att de sju Koranerna endast är sju olika lässtilar som dock inte skiljer sig textuellt. Låt oss anta att argumentet är riktigt. Kan muslimen peka på de sju läsarterna som Muhammed pratar om? Det är dock inte sant att dessa sju Koraner endast var olika ifråga om lässtilar. Detta för att det finns fler lässtilar än sju. Därför kan inte dessa sju olika Koraner endast ha skiljt sig i lässtil, utan de var förmodligen formade på olika sätt med olika meningsuppbyggnader. Detta leder oss till ännu en slutsats, nämligen att Uthman även brände sex av dessa sju Koraner.

Vi kan härmed konstatera att den Uthmanska versionen av Koranen är korrupt och skiljer sig från den Koranen som Muhammed lärde ut.

Det finns mer. Uthmans Koran genomgick ännu en uppdatering. Dagens arabiska skrivs med (1) bokstäver, (2) prickar (i'jam) och (3) tecken (tashkil). Det är de två senare – i'jam och tashkil – som vokaliserar en arabisk text. Uthmans Koran hade varken prickar eller tecken, utan dessa lades till under 700-talet. Dessa prickar och tecken kan mycket sannolikt ändra innebörden av en arabisk text. Vi ska illustrera detta genom att citera Koranens första kapitel (al-Fatiha) utan vokalisering. Låt oss första läsa Koranens första kapitel:

1:1-7

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN. Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre, den Nåderike, den Barmhärtige, som allsmäktig råder över Domens dag! Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp. Led oss på den raka vägen - den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse! (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Låt oss nu titta på den arabiska texten utan vokalisering, utan i'jam och tashkil:

Här följer samma text med vokalisering, med i'jam och tashkil:

Syftet med vokalisering – i'jam och tashkil – är att underlätta läsningen av en text och att ge texten en bestämd betydelse. Det kan dock skapa problem och korruption. Vi ska försöka att illustrera detta, för icke-arabiska talade personer, på ett tydligt sätt.

Ta tillexempel arabiskans följande bokstäver:

Dessa återkommer upprepande gånger i ovannämnda text. Vi ska markera dessa bokstäver för att visa vart dem finns och hur många gånger dessa fyra bokstäver nämns i texten:

De fyra bokstäverna nämns 31 gånger i texten. Notera att det som skiljer bokstäverna åt är antalet prickar över och under bokstaven. Om vi ändrar prickarna ändras bokstaven och om vi ändrar bokstaven ändras ordet. Det arabiska alfabetet innehåller många bokstäver som ser likadana ut men som ändras vid förändring av prickar. Här följer de bokstäverna:

Prickarna (i'jam) av en arabisk text underlättar läsningen men kan skapa problem och korruption.

Även tecken (tashkil) av en arabisk text kan skapa problem och korruption. De vanligaste tecknen i arabiskan är följande:

Fatha - vilket är ett streck ovanför en bokstav som förändrar bokstaven. Exempel:

Bokstaven (b) ب blir (ba) بَ då vi tillsätter tecknet fatha.

Kasra - vilket är ett streck under en bokstav som förändrar bokstaven. Exempel:

Bokstaven (b) ب blir (bi) بِ då vi tillsätter tecknet kasra.

Damma - vilket är ett tecken (و) som förändrar bokstaven. Exempel:

Bokstaven (b) ب blir (bo) بُ då vi tillsäter tecknet damma.

Det finns flera tecken i arabiskan såsom:

När man inför dessa tecken i en arabisk text underlättas läsningen ytterligare men sannolikheten för korruption ökar. Ta tillexempel följande arabiska ord:

آبَ betyder att komma tillbaka.

أَب betyder fader.

آب betyder augusti (månad).

آبٍ betyder ovillig.

Alla dessa variationer bygger på två bokstäver, nämligen ا (a) och ب (b). Ordens uttal och mening ändrades då vi ändrade tecknen. Vi kan vidare få många fler variationer om vi ändrar prickarna.

Vad vi försökt visa är att vokalisering av en arabisk text ökar möjligheten för korruption. Speciellt då en person som själv inte är författaren till texten vokaliserar den. Om samma person vokaliserar sin egen text då minska möjligheten för korruption.

Vokaliseringen av Uthmans Koran genomfördes under Umayyadernas dynasti. Rättare sagt under den femte Umayyadiska kalifen Abd al-Malik (685-705 e.Kr.) och under guvernören Al-Hajjaj ibn Yusuf i Irak:

"Fastän i'jam (diakritiska tecken) redan var kända under förislamisk tid, användes de väldigt sällan. Tidiga kopior av Koraniska material (och arabiska skrifter i allmänhet) har inte dessa tecken. De infördes uppenbarligen i de Koraniska manuskripten under den femte Umayyadiska kalifen, 'Abd al-Malik bin Marwan (66-86H/685-705) och under Al-Hajjaj guvernörskap i Irak, när fler och fler muslimer började läsa och studera Koranen, av vilka vissa inte visste mycket om Koranen, och andra var av icke-arabiskt ursprung…" [.] (Ahmad von Denffer, Ulum al Qur'an CHAPTER 3: The Qur'an in Manuscript and Print, THE QUR'ANIC SCRIPT, sid.59)

Dagens Koran är korrupt och inte identisk med Koranen som "uppenbarades" till Muhammed.

Inga kommentarer: